bpk

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"

Pobierz pliki:
Download this file (sprostowanie.pdf)sprostowanie.pdf203 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony siedlisk dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody.                    

Pobierz pliki:
Download this file (badania i opracowanie.pdf)badania i opracowanie.pdf217 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Pobierz pliki:
Download this file (Studium wykonalności.pdf)Studium wykonalności.pdf303 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza na cele badawczo-dydaktyczne – Utworzenie Centrum Badawczego na działce nr 57/7 dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody                          


                    

WYKONAWCY

Informuję, że w toczącej się procedurze prowadzonej przez Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą
w Grzmięcy na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

 „co rozumiecie Państwo pod pojęciem „miejsce wykonania i zakres nadzoru” w tabeli załącznika nr 3 do zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna
i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego.”

 Informujemy, że omyłkowo zostało wpisane „miejsce wykonania i zakres nadzoru” a powinno być „miejsce wykonania i zakres prac”. Jednocześnie ulega zmianie załącznik nr 3 do zapytania, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do powyższych wyjaśnień.

 Jednocześnie wyjaśniamy, że przez ”miejsce wykonania” należy rozumieć miejscowość zleceniodawcy, a „zakres prac” opis zawierający wskazanie nazwy projektu programu z którego uzyskano dofinansowanie”.

Zmiana zapytania nie jest istotna i nie wymaga wydłużenia terminu składania ofert.

 Powyższa zmiana jest integralną częścią zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody.

 

Zamawiający – Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy zaprasza do złożenia oferty cenowej na badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony siedlisk dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt. 3 lit „ e: ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Zamawiający – Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

Pobierz pliki:
Download this file (Zapytanie ofertowe.doc)Zapytanie ofertowe.doc358 Kb

Dnia 10.03.2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, odbyły się warsztaty „Płomykówka w Brodnickim Parku Krajobrazowym”, które skierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją, w której omówione zostały gatunki sów występujące na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Następnie wszyscy udali się w teren, gdzie przy pomocy odgłosów z głośnika wabiono następujące gatunki sów: puszczyka, płomykówkę, uszatkę, pójdźkę.

Warsztaty przeprowadził ornitolog Paweł Stopiński.

  

Dnia 28.01.2017 r. Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziła grupa 37 żołnierzy z  4 pułku chemicznego w Brodnicy.Wizyta rozpoczęła się filmem, który został wyświetlony w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.Następniegrupa żołnierzywyruszyła na przyrodniczą ścieżkę edukacyjną „Bobrowiska” wraz z przewodnikiem. Trasa ścieżki rozpoczęła się w Grzmięcy przy jazie piętrzącym rzekę Skarlankę, gdzie znajduje się tablica z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz punktami przystankowymi. Grupa zdobyła wiedzę o walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

 

W granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się obszary wyjątkowo cenne 
przyrodniczo, które nie są objęte ochroną rezerwatową.
Częściowo pokrywają się one z obszarami Natura 2000: Ostoja Brodnicka i Bagienna Dolina Drwęcy.
Dzięki wielokierunkowym badaniom, przeprowadzonym w ramach waloryzacji tych terenów,
uzyskane zostaną niezbędne informacje umożliwiające obranie właściwego kierunku ich
ochrony m.in. W ramach badań terenowych wykonano m.in. inwentaryzację roślin i zwierząt,
przekroje glebowe. Wyniki badań terenowych, dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowy
opis przedmiotowych fragmentów biotopów przedstawione zostały w opracowaniu.
Ochrona tych cennych biotopów przyczyni się do zwiększenia ich bioróżnorodności oraz do
zachowania ich w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.
Zakres prac wykonywanych w ramach realizacji zadania:
1. Wykonanie badań terenowych na wybranych pięciu obszarach zlokalizowanych na terenie 
Brodnickiego Parku Krajobrazowego:
a) kontrole ornitologiczne b) kontrole chiropterologiczne c) badania fitosocjologiczne d) inwentaryzacja zasobów glebowych i określenie walorów siedliskowych gleb oraz
wyznaczenie fragmentów pokrywy glebowej wymagających ochrony:
e) analiza warunków hydrologicznych 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych obszarów. 3. Prace kameralne, opracowanie wyników badań terenowych, spis literatury. 4. Wydanie opracowania w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych.

Podkategorie