bpk

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na Utworzenie Centrum Badawczego - część 1 Adaptacja poddasza na centrum badawcze wraz z wyposażenie                                       

 

 

PZP/RPO/1/2018                                                                                                 Grzmięca,02.08. 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

w postępowaniu przetargowym na adaptację poddasza
na centrum badawcze wraz z wyposażeniem

 Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

 na utworzenie Centrum Badawczego - część 1 Adaptacja poddasza na centrum badawcze wraz
z wyposażeniem w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, nie podlegająca wykluczeniu
i odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – DOM-PLAST  Karol Dąbrowski Ul. Słuchajska 4; 87 – 400 Golub – Dobrzyń za cenę  – 377 000,00  zł brutto

 Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Okres gwarancji – 10%

Termin realizacji – 30%

Łączna ilość punktów

1

DOM-PLAST
Karol Dąbrowski

Ul. Słuchajska 4

87 – 400 Golub – Dobrzyń

60,00 pkt.

10,00 pkt.

30,00  pkt.

100,00 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postęponowania nie unieważniono.

 Z  postępowania  nie odrzucono ofert.