bpk

Zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, odbędzie się 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych Przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu  zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A. oraz TVP3 Poznań.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 

Brodnicki Park Krajobrazowy zaprasza na sportowo – turystyczno-krajobrazowy rodzinny rajd rowerowy!

Trwają zapisy na rajd rowerowy, który wystartuje w sobotę 25 sierpnia ze Starej Plaży na Niskim Brodnie. Punktualnie o 11.00 ruszamy w drogę urokliwymi drogami i ścieżkami Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Trasa rajdu wynosi ok. 30 km i będzie przebiegała następująco: 

Ruszamy ze Starej Plaży na Niskim Brodnie, jedziemy Jaśkową Drogą do Żmijewka, gdzie skręcamy w kierunku Osady Lisa Młyn nad Wysokim Brodnem, dalej w kierunku wsi Anielewo aż do grodu Foluszek, następnie dojeżdżamy do końca Jaśkowej Drogi w Zbicznie, dalej dydaktyczną ścieżką rowerową wzdłuż jeziora Zbiczno, aż do bunkrów przy Skarlance, następnie na około jeziora Strzemiuszek, dalej przejeżdżamy obok Miętowego Gaju i Dyrekcji Brodnickiego Parku Krajobrazowego kierując się w stronę Brzezinek, skąd jedziemy w kierunku Żmijewa i wracamy na Jaśkową Drogę kierując się na miejsce maty Starą Plażę na Niskim Brodnie. Mapka trasy znajduje się w regulaminie na platformie zapisów. 

Biuro zawodów, gdzie będzie można odbierać pakiety będzie czynne w sobotę 25 sierpnia  od 9.30 do 11.00.

Na pierwszych 200 zarejestrowanych uczestników dodatkowo czekają pamiątkowe koszulki rajdu, natomiast każdy na starcie otrzyma pamiątkowy numer startowy.

W czasie rajdu jak zawsze czekają na rowerzystów konkursy z nagrodami. A każdy kto przy rejestracji uzupełni formularz o swój adres mailowy otrzyma drogą elektroniczną pamiątkowy dyplom ukończenia rajdu. 

Formularz zapisowy znajduje się na stronie  http://www.kujawsko-pomorskienarowery.pl/

Na rajd zaprasza Brodnicki Park Krajobrazowy oraz Miasto Brodnica.

Rajd dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na Utworzenie Centrum Badawczego - część 2 Stworzenie ogrodu bioróżnorodności 

 

PZP/RPO/1/2018                                                                                                   Grzmięca, 02.08.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym na stworzenie ogrodu bioróżnorodności

 Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

 na utworzenie Centrum Badawczego - część 2 Stworzenie ogrodu bioróżnorodności w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, nie podlegająca wykluczeniu i odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – DOM-PLAST  Karol Dąbrowski Ul. Słuchajska 4; 87 – 400 Golub – Dobrzyń za cenę  – 100 000,00  zł brutto

 

Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Okres gwarancji – 10%

Termin realizacji – 30%

Łączna ilość punktów

1

DOM-PLAST
Karol Dąbrowski

Ul. Słuchajska 4

87 – 400 Golub – Dobrzyń

60,00 pkt.

10,00 pkt.

30,00  pkt.

100,00 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postęponowania nie unieważniono.

Z  postępowania  nie odrzucono ofert.

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na Utworzenie Centrum Badawczego - część 1 Adaptacja poddasza na centrum badawcze wraz z wyposażenie                                       

 

 

PZP/RPO/1/2018                                                                                                 Grzmięca,02.08. 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

w postępowaniu przetargowym na adaptację poddasza
na centrum badawcze wraz z wyposażeniem

 Informuję, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

 na utworzenie Centrum Badawczego - część 1 Adaptacja poddasza na centrum badawcze wraz
z wyposażeniem w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, nie podlegająca wykluczeniu
i odrzuceniu.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017r poz. 1579 ze zm.) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – DOM-PLAST  Karol Dąbrowski Ul. Słuchajska 4; 87 – 400 Golub – Dobrzyń za cenę  – 377 000,00  zł brutto

 Streszczenie złożonych ofert

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – 60%

Okres gwarancji – 10%

Termin realizacji – 30%

Łączna ilość punktów

1

DOM-PLAST
Karol Dąbrowski

Ul. Słuchajska 4

87 – 400 Golub – Dobrzyń

60,00 pkt.

10,00 pkt.

30,00  pkt.

100,00 pkt.

 

W procedurze nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Postęponowania nie unieważniono.

 Z  postępowania  nie odrzucono ofert.

 

 

 

                                                             

Pobierz pliki:
Download this file (informacja z otwarcia.doc)informacja z otwarcia.doc2031 Kb

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPKP.04.05.00-04-0005/17 dotycząca przedsięwzięcia pn. „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego.” w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w oparciu o  ustawę z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwana dalej PZP, na utworzenie Centrum Badawczego  - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Brodnicki Park Krajobrazowy informuję, że nastąpiła zmiana w treści zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy miejsca oraz terminu składania ofert.

było:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać osobiście u Zamawiającego w Brodnickim Parku Krajobrazowym z siedzibą w Grzmięcy 10, 87-312 Pokrzydowo do dnia 12.07.2018 r. do godziny 10:00.

powinno być:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście u Zamawiającego w Brodnickim Parku Krajobrazowym z siedzibą w Grzmięcy 10, 87-312 Pokrzydowo do dnia 12.07.2018 r. do godziny 10:00.

W załączeniu poprawione zapytanie ofertowe.

Zamawiający – Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia przetargowego na utworzenie Centrum Badawczego  - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

Pobierz pliki:
Download this file (SKAN .pdf)SKAN .pdf8151 Kb

Brodnicki Park Krajobrazowy w dniach 15-16 marca 2018 r. po raz drugi włączył się w ogólnopolską akcję edukacyjną NOC SÓW poświęconą tym tajemniczym ptakom. Wydarzenie poprowadzili pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego – Katarzyna Czubachowska oraz Alicja Tomczyk. Zajęcia zaplanowano dla uczniów szkół średnich. Pomysłodawcami tego ogólnopolskiego wydarzenia są "Ptaki Polskie"  oraz  Stowarzyszenie Ochrony Sów.  Grupa uczestników spotkała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj", gdzie na sali edukacyjnej zaplanowano film pt. "SOWY POLSKI". Następnie grupa udała się w teren, gdzie nasłuchiwano i wabiono sowy. Zajęcia te pozwoliły odkryć świat sów, wzbogacić wiedzę o poszczególnych gatunkach i ich biologii, poznać metody badań i ochrony tych ptaków.  Zgłaszając uczestnictwo naszego Parku w Nocy Sów, pod patronatem "PTAKI Polskie", nasze wydarzenie zostało ujęte jako zamknięte i skierowane do konkretnej  grup wiekowej młodzieży (uczniowie szkół średnich).