bpk

W tym roku,  Brodnicki Park Krajobrazowy po raz pierwszy włączył się w ogólnopolską akcję edukacyjną NOC SÓW poświęconą tym tajemniczym ptakom. Wydarzenie poprowadził Pracownik Brodnickiego Parku Krajobrazowego – Pani  Marta Roman. Zajęcia zorganizowane były dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie.
Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia, które w całej Polsce odbyło się po raz szósty, a w Brodnickim Parku Krajobrazowym po raz pierwszy są Ptaki Polskie  oraz  Stowarzyszenie Ochrony Sów.
Grupa uczestników spotkała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj", gdzie na sali edukacyjnej wysłuchali szczegółowego wykładu na temat biologii i ekologi sów. Następnie w celu uzupełnienia informacji, obejrzeliśmy film pt. "SOWY POLSKI". Tak przygotowani uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy o sowach. Nagrodami, za poprawne odpowiedzi były gadżety oraz materiały promocyjne Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
Następnie wszyscy ruszyliśmy w teren, gdzie przez kilkadziesiąt minut wytrwale zwabialiśmy różne gatunki sów. Po powrocie do Ośrodka uczestnicy spędzili czas przy grillu: biegając, bawiąc się i dyskutując.

Z okazji pierwszego dnia wiosny 21.03.2017 r. dwóch pracowników Brodnickiego Parku Krajobrazowego Pani Alicja Tomczyk i Małgorzata Gutowska, wybrało się do Szkoły Podstawowej w Małkach. Jedna z prezentacji przedstawiona została uczniom klas I-III, kolejna natomiast dla klas IV-VI. Prezentacje multimedialne dotyczyły głównie walorów przyrodniczo – turystycznych  parku. Omówiono główne cele parku krajobrazowego, którymi jest ochrona najcenniejszych wartości przyrodniczych a także dóbr materialnych i historycznych. Zaproszono uczniów i nauczycieli do odwiedzenia m.in. Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” i do skorzystania z bogatej tematyki zajęć  prowadzonych na ścieżkach edukacyjnych.

 

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"

Pobierz pliki:
Download this file (sprostowanie.pdf)sprostowanie.pdf203 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony siedlisk dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody.                    

Pobierz pliki:
Download this file (badania i opracowanie.pdf)badania i opracowanie.pdf217 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Pobierz pliki:
Download this file (Studium wykonalności.pdf)Studium wykonalności.pdf303 Kb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych poddasza na cele badawczo-dydaktyczne – Utworzenie Centrum Badawczego na działce nr 57/7 dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody                          


                    

Dnia 10.03.2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, odbyły się warsztaty „Płomykówka w Brodnickim Parku Krajobrazowym”, które skierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją, w której omówione zostały gatunki sów występujące na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Następnie wszyscy udali się w teren, gdzie przy pomocy odgłosów z głośnika wabiono następujące gatunki sów: puszczyka, płomykówkę, uszatkę, pójdźkę.

Warsztaty przeprowadził ornitolog Paweł Stopiński.

  

Dnia 28.01.2017 r. Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziła grupa 37 żołnierzy z  4 pułku chemicznego w Brodnicy.Wizyta rozpoczęła się filmem, który został wyświetlony w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.Następniegrupa żołnierzywyruszyła na przyrodniczą ścieżkę edukacyjną „Bobrowiska” wraz z przewodnikiem. Trasa ścieżki rozpoczęła się w Grzmięcy przy jazie piętrzącym rzekę Skarlankę, gdzie znajduje się tablica z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz punktami przystankowymi. Grupa zdobyła wiedzę o walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

 

W granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się obszary wyjątkowo cenne 
przyrodniczo, które nie są objęte ochroną rezerwatową.
Częściowo pokrywają się one z obszarami Natura 2000: Ostoja Brodnicka i Bagienna Dolina Drwęcy.
Dzięki wielokierunkowym badaniom, przeprowadzonym w ramach waloryzacji tych terenów,
uzyskane zostaną niezbędne informacje umożliwiające obranie właściwego kierunku ich
ochrony m.in. W ramach badań terenowych wykonano m.in. inwentaryzację roślin i zwierząt,
przekroje glebowe. Wyniki badań terenowych, dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowy
opis przedmiotowych fragmentów biotopów przedstawione zostały w opracowaniu.
Ochrona tych cennych biotopów przyczyni się do zwiększenia ich bioróżnorodności oraz do
zachowania ich w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.
Zakres prac wykonywanych w ramach realizacji zadania:
1. Wykonanie badań terenowych na wybranych pięciu obszarach zlokalizowanych na terenie 
Brodnickiego Parku Krajobrazowego:
a) kontrole ornitologiczne b) kontrole chiropterologiczne c) badania fitosocjologiczne d) inwentaryzacja zasobów glebowych i określenie walorów siedliskowych gleb oraz
wyznaczenie fragmentów pokrywy glebowej wymagających ochrony:
e) analiza warunków hydrologicznych 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych obszarów. 3. Prace kameralne, opracowanie wyników badań terenowych, spis literatury. 4. Wydanie opracowania w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych.

  • W dniu 20.10.2016 w sali edukacyjnej przy siedzibie BPK odbyła się konferencja pt.: „Sposoby użytkowania instalacji grzewczej a zanieczyszczenie powietrza na obszarze BPK”
	Na konferencję  zostali zaproszeni przedstawiciele Samorządu Województwa, władzy lokalnej – 
wójtowie gmin, burmistrzowie, radni, dyrektorzy szkół, członkowie stowarzyszeń działających na
terenie parku itp. Podczas konferencji przeprowadzono prezentacje multimedialne oraz dyskusję
na następujące tematy:
1. „Nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze w oparciu o pompy ciepła” 2. „Instalacja fotowoltaiczna jako ekologiczne źródło wytwórcze energii elektrycznej” 3. „Jakość powietrza atmosferycznego i jej zmiany w zależności od zastosowanych systemów
grzewczych”
4. „Wpływ wybranych elementów przyrody na kształtowanie jakości powietrza” Konferencja zakończyła się dyskusją oraz poczęstunkiem dla gości. Brodnicki Park Krajobrazowy dzięki finansowaniu WFOŚiGW i Samorządu Województwa
Kujawsko - Pomorskiego zakupił panele fotowoltaiczne. Panel zostały umieszczone na dachu sali
dydaktycznej jako ekologiczne wytwórcze źródło energii.