bpk

Dnia 10.03.2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, odbyły się warsztaty „Płomykówka w Brodnickim Parku Krajobrazowym”, które skierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją, w której omówione zostały gatunki sów występujące na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Następnie wszyscy udali się w teren, gdzie przy pomocy odgłosów z głośnika wabiono następujące gatunki sów: puszczyka, płomykówkę, uszatkę, pójdźkę.

Warsztaty przeprowadził ornitolog Paweł Stopiński.

  

Dnia 28.01.2017 r. Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziła grupa 37 żołnierzy z  4 pułku chemicznego w Brodnicy.Wizyta rozpoczęła się filmem, który został wyświetlony w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.Następniegrupa żołnierzywyruszyła na przyrodniczą ścieżkę edukacyjną „Bobrowiska” wraz z przewodnikiem. Trasa ścieżki rozpoczęła się w Grzmięcy przy jazie piętrzącym rzekę Skarlankę, gdzie znajduje się tablica z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz punktami przystankowymi. Grupa zdobyła wiedzę o walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

 

W granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się obszary wyjątkowo cenne 
przyrodniczo, które nie są objęte ochroną rezerwatową.
Częściowo pokrywają się one z obszarami Natura 2000: Ostoja Brodnicka i Bagienna Dolina Drwęcy.
Dzięki wielokierunkowym badaniom, przeprowadzonym w ramach waloryzacji tych terenów,
uzyskane zostaną niezbędne informacje umożliwiające obranie właściwego kierunku ich
ochrony m.in. W ramach badań terenowych wykonano m.in. inwentaryzację roślin i zwierząt,
przekroje glebowe. Wyniki badań terenowych, dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowy
opis przedmiotowych fragmentów biotopów przedstawione zostały w opracowaniu.
Ochrona tych cennych biotopów przyczyni się do zwiększenia ich bioróżnorodności oraz do
zachowania ich w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.
Zakres prac wykonywanych w ramach realizacji zadania:
1. Wykonanie badań terenowych na wybranych pięciu obszarach zlokalizowanych na terenie 
Brodnickiego Parku Krajobrazowego:
a) kontrole ornitologiczne b) kontrole chiropterologiczne c) badania fitosocjologiczne d) inwentaryzacja zasobów glebowych i określenie walorów siedliskowych gleb oraz
wyznaczenie fragmentów pokrywy glebowej wymagających ochrony:
e) analiza warunków hydrologicznych 2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych obszarów. 3. Prace kameralne, opracowanie wyników badań terenowych, spis literatury. 4. Wydanie opracowania w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach danych.

 • W dniu 20.10.2016 w sali edukacyjnej przy siedzibie BPK odbyła się konferencja pt.: „Sposoby użytkowania instalacji grzewczej a zanieczyszczenie powietrza na obszarze BPK”
	Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Samorządu Województwa, władzy lokalnej – 
wójtowie gmin, burmistrzowie, radni, dyrektorzy szkół, członkowie stowarzyszeń działających na
terenie parku itp. Podczas konferencji przeprowadzono prezentacje multimedialne oraz dyskusję
na następujące tematy:
1. „Nowoczesne, ekologiczne systemy grzewcze w oparciu o pompy ciepła” 2. „Instalacja fotowoltaiczna jako ekologiczne źródło wytwórcze energii elektrycznej” 3. „Jakość powietrza atmosferycznego i jej zmiany w zależności od zastosowanych systemów
grzewczych”
4. „Wpływ wybranych elementów przyrody na kształtowanie jakości powietrza” Konferencja zakończyła się dyskusją oraz poczęstunkiem dla gości. Brodnicki Park Krajobrazowy dzięki finansowaniu WFOŚiGW i Samorządu Województwa
Kujawsko - Pomorskiego zakupił panele fotowoltaiczne. Panel zostały umieszczone na dachu sali
dydaktycznej jako ekologiczne wytwórcze źródło energii.


 • 24.09.2016 pracownicy BPK uczestniczyli w imprezie: VIII jesienny bieg na jedną mile, organizowanej na terenie szkoły podstawowej w Płowężu. Celem biegu jest popularyzowanie idei czynnego uprawiania sportu przez wszystkich członków społeczności: dzieci, młodzież, dorosłych, pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
	Przy stoisku BPK były przeprowadzane konkursy dla młodszych i starszych uczestników 
połączone z atrakcyjnym nagrodami. Można było również uzyskać informacje na tematy związane
z turystyką, ochroną przyrody ochroną środowiska.
Odwiedzający stoisko otrzymywali również materiały promocyjne które były z sfinansowane ze
środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 • W dniu 20.09.2016 odbyły się warsztaty fotograficzne. Przeprowadzone warsztaty fotograficzne, pt „Zwierzęta i Klimat” skierowane były do młodzieży z powiatu brodnickiego. Warsztaty składały się z dwóch części: pierwsza część polegała na pozyskaniu przez uczestników wiedzy ogólnej z fotografii cyfrowej oraz poznaniu wybranych obszarów do fotografowania, zgodnie z tematyką.
 • Druga część warsztatów polegała na zajęciach praktycznych w terenie. 
  Zakupiono również materiały pomocnicze do wykonania w późniejszym terminie wystawy prac 
  fotograficznych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Toruniu a także
  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 
 • W niedzielę, 24 lipca 2016 roku w Brodnicy odbył się XI Jarmark Ekologiczny.Na brodnickim przedzamczu, można było na miło spędzić czas. Odwiedzających przyciągały stoiska z produktami ekologicznymi i regionalnymi, wyrobami artystycznymi i roślinami ozdobnymi, stragany ogrodnicze. Na scenie odbyły się koncerty, ekonaukowe pokazy z odpadami w tle, pokazy taneczne.
 •  Dzieci mogły skorzystać z miasteczka zabaw, odwiedzić wioski ginących zawodów, osady rycerskiej z pokazami i zabawami rycerskimi, a dorośli lubiący aktywnie spędzać czas do wzięli udział w kursach nauki Nordic Walking.
	Przy stoisku BPK były przeprowadzane konkursu dla młodszych i starszych uczestników 
połączonych z atrakcyjnym nagrodami. Można było również uzyskać informacje na tematy
związane z turystyką, ochroną przyrody ochroną środowiska.
Odwiedzający stoisko otrzymywali
również materiały promocyjne które były z sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz
Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Organizatorem imprezy był Urząd Miejski
w Brodnicy, współorganizatorami: Muzeum w Brodnicy, PGK Sp. z o. o. i Stowarzyszenie Ekołan.
 • W czerwcu podpisano umowę na termomodernizację obiektu – siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Termomodernizacja polegała na dociepleniu ścian, przez położenie dodatkowej warstwy wiatroizolacyjnej oraz ocieplającej. Ponadto przewidziano docieplenie cokołu i docieplenie dachu. W ramach termomodernizacji zaplanowano także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Dzięki przeprowadzonej modernizacji budynku nastąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za 
tym idzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze
środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
W tym roku organizatorem XV edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski był Zespół 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
W dniu 7 czerwca 2016 roku odbył się V etap XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”, organizowany przez Porozumienie Parków Krajobrazowych

Gospodarzem, czyli tegorocznym ogólnopolskim organizatorem XV edycji konkursu był Zespół
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
a finał krajowy miał miejsce na terenie województwa podkarpackiego. W ostatnim etapie konkursu
wzięła udział młodzież gimnazjalna z całej Polski. Najlepsi gimnazjaliści ze zwycięskich gimnazjów,
z poszczególnych województw spotkali się w malowniczej miejscowości Jawor nad Zalewem
Solińskim.


 
 
 • W dniu 10.05.2016 r. odbył się międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej „SZALEŃSTWA EKOLOGICZNE”. Organizatorami konkursu byli Brodnicki Park Krajobrazowy i Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturowe „Pojezierze Brodnickie”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Celem konkursu było rozbudzenie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu, szerzenie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, rozbudzanie wrażliwości na piękno swojego regionu, naukę poprzez zabawę.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował pisemny test wiedzy ekologicznej 
oraz wiedzy dotyczącej BPK. Drugi etap to zadania w czasie marszu po terenie. Młodzież
wykorzystywała umiejętność posługiwania się kompasem i mapą.
W tym roku tematem przewodnim były OWADY. Po wykonaniu zadań młodzież spędziła miło czas w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”
należącym do BPK.
Konkurs sfinansowany został ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Samorządu
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.