Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony parki.kujawsko-pomorskie.pl - strony internetowej Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2013 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny
 • informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Jastrzembska, b.jastrzembska@kujawsko-pomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 62 15 835. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej dostepnosc@kujawsko-pomorskie.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje dla użytkowników serwisu:

 • Użytkownik korzystający jedynie z klawiatury może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Istnieje możliwość powiększania i pomniejszania czcionek poprzez zastosowanie  klawiszy Ctrl+ i Ctrl-.
 • Treści zawarte na stronie pozostają czytelne także dla osób słabiej widzących, dzięki zachowaniu odpowiedniego kontrastu tekstu i tła.
 • Żaden element serwisu nie miga.
 • Na stronie zamieszczane są dokumenty w formacie PDF oraz DOC. Administratorzy strony są otwarci na zgłoszenia propozycji ulepszeń serwisu.
 • Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie bez informowania o tym użytkownika

Dostępność architektoniczna

Brodnicki Park Krajobrazowy
z siedzibą Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo:
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane jest na parterze,
 • jest toaleta przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
z siedzibą ul. Zamkowa 11, 87-820 Kowal:
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • brak  miejsca postojowego ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • w budynku są  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
 • brak windy dla niepełnosprawnych.
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
z siedzibą Ośrodek edukacji ekologicznej w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno:
 • dostęp do budynku zapewnia podjazd,
 • brak specjalnego miejsca postojowego dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane są na parterze,
 • w budynku znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
 • budynek wyposażony jest w platformę dla niepełnosprawnych, umożliwiającą przetransportowanie osób (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich) na piętro, na którym znajduje się sala edukacyjna.
zamiast: Warto nadmienić, że budynek wyposażony jest w platformę dla niepełnosprawnych, umożliwiającą przetransportowanie osób (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich) na piętro, na którym znajduje się sala edukacyjna.
Krajeński Park Krajobrazowy
z siedzibą przy ul. Pocztowej 2 w Więcborku:
 • dostęp do budynku zapewnia podjazd, a następnie schody wewnętrzne,
 • brak jest miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane są na II piętrze budynku MGOK Więcbork.
  W przypadku osób niepełnosprawnych pracownik wychodzi na zewnątrz budynku,
 • brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynku posiadają co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień na stronie internetowej KPK dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.
Nadgoplański Park Tysiąclecia
z siedzibą ul. Wodna 9, 88-150 Kruszwica:
 • dostęp do budynku zapewniają schody,
 • miejsca postojowe dostępne bez wytyczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na piętrze,
 • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
Tucholski Park Krajobrazowy
z siedzibą ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola:
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • znajduje się 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów z
  których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na I piętrze, możliwość obsługi na parterze
 • brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
Wdecki Park Krajobrazowy
z siedzibą ul. Rynek 11A, 86-150 Osie:
 • dostęp do budynku zapewniają drzwi bez barier architektonicznych,
 • Park nie posiada swojego parkingu, korzysta z miejsc postojowych Nadleśnictwa Osie,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • w budynku są  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
z siedzibą ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie n. Wisłą:
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • 3 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne (oddalone są ok 20 metrów od budynku),
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane jest na II piętrze,
 • brak  toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.

Wykonanie serwisu sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Serwis służy do prezentacji bieżącej działalności parków oraz promocji zasobów przyrodniczych województwa.

Dostępność architektoniczna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się pod adresem https://www.kujawsko-pomorskie.pl/deklaracja-dostepnosci (punkt: Dostępność architektoniczna).