glpk

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów nie jest wymagane w przypadku drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Od wyżej wymienionego zwolnienia z uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów są jednak wyjątki.

Dotyczą one pomników przyrody, obszarów chronionych, parków narodowych i krajobrazowych zgodnie z uchwałami stanowiącymi akt prawa miejscowego, które dotyczą zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. W tym przypadku wymagana jest decyzja Burmistrza na wycinkę drzew lub krzewów, która zostanie wydana na podstawie opinii Dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Również usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność osób prywatnych nie zwalnia z obowiązku uzyskania stosownego pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, wydawanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jeżeli usunięcie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z negatywnym oddziaływaniem na chronione gatunki grzybów, porostów, roślin i zwierząt (w tym niszczenia, zabijania, niszczenia siedlisk i ostoi) należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.