gwpk

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym pt. „Utrwalamy wrażenia". Czas trwania konkursu od 1 września do 31 października 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

 

 Regulamin konkursu filmowego  „Utrwalamy wrażenia”

 1. Przedmiot konkursu
  Przedmiotem prac konkursowych powinny być amatorskie filmy promujące aktywny wypoczynek, przyrodę GWPK oraz walory zabytkowe i historyczne Parku.
 2. Adresaci konkursu 
  1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest dla uczniów z klas szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych reprezentowanych przez nauczyciela oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, posiadających pełną lub częściową zdolność do czynności prawnych lub reprezentowanych przez opiekuna prawnego.
 3. Terminy konkursu
  1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r.
  2. Prace można nadsyłać w terminie do dnia 31  października  2017 r. Liczy się data dotarcia do siedziby Organizatora.
  3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.
 4. Zasady nadsyłania prac i wymogi formalne
  1. Uczestnik może nadesłać po jednym filmie wykonanym za pomocą smart fonu, kamery lub aparatu cyfrowego.
  2. Nadesłane prace nie mogą być publikowane w innych konkursach, na stronach internetowych, w tym w YouTube i innych platformach tego typu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, stąd zaleca się dokładne ich opakowanie.
  4. Nadsyłając pracę na konkurs Autor lub opiekun prawny zgadza się na jej powszechne upowszechniane przez Organizatora w tym na zamieszczenie przez GWPK imienia i nazwiska Autora/Autorów pracy oraz danych szkoły.
  5. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji.
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać na płytach DVD lub pendrive na adres pocztowy:
  Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy ul. Zamkowa 11, 87- 820 Kowal, lub dostarczyć je osobiście. Filmy powinny mieć długość nie więcej niż 5 minut.
 6. Jakość techniczna filmów powinna umożliwić ich publikację i odtwarzanie.
 7. Kryteria oceny prac
  Rozpatrywane będą wyłącznie materiały, spełniające wszystkie warunki konkursu oraz prezentujące odpowiedni poziom estetyczny i merytoryczny. Praca konkursowe nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
 8. Tryb oceny prac
  Nadesłane przez uczestników prace będą weryfikowane i oceniane przez komisję powołaną przez Dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
 9. Nagrody
  Z pośród nadesłanych prac zostaną wyłonione i nagrodzone 3 pierwsze miejsce.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz jego interpretacji.
 11. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:
  Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy ul. Zamkowa 11, 87-820 Kowal, tel. (54) 284-22-26, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .'; document.write(''); document.write(addy_text26505); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.