gwpk

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Piękno Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie". Czas trwania konkursu od 1 września do 31 października 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

 

Regulamin konkursu fotograficznego
pn. „Piękno Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie”

1. Organizator konkursu:
Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
2. Cel konkursu:
1) Aktywizacja młodzieży szkolnej w dziedzinie umiejętności korzystania z zasobów przyrody bez bezpośredniej ingerencji i jej uszczuplenia.
2) Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
3) Poznawanie piękna walorów przyrodniczych, kulturowych oraz krajobrazowych GWPK.
4) Kształtowanie estetycznych wrażeń artystycznych.
5) Rozwijanie zdolności i talentów fotograficznych wśród młodzieży i dorosłych.
7) Wyszukiwanie osobliwości przyrodniczych GWPK i ich dokumentowanie przy pomocy aparatu fotograficznego.
3. Uczestnictwo w konkursie:
W konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych:
- Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas IV – VI
- Kategoria II – młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów
- Kategoria III – indywidualne osoby dorosłe
We wszystkich kategoriach obowiązują wyłącznie prace indywidualne, nie będą oceniane prace zespołowe.
4. Forma prac konkursowych:
1) Prace konkursowe (zdjęcia) należy wykonać w dowolnej technice w postaci odbitek w formacie 15 x 21 oraz plików cyfrowych na płycie CD
2) Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3) Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą dane o autorze:

  • imię i nazwisko autora,
  • wiek,
  • nazwa i adres szkoły lub adres zamieszkania i dane kontaktowe (nr telefonu lub e-mail autora)
  • krótki opis prezentowanego elementu przyrodniczego (zdjęcia)
  • oświadczenie treści: „Oświadczam, iż jestem autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu pt. „Piękno Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie”

4) Przy ocenie prac konkursowych komisje kierują się następującymi kryteriami:

  • zgodnością pracy z regulaminem,
  • wartością merytoryczną pracy,
  • samodzielnością pracy,
  • oryginalnością ujęcia tematu,
  • ogólną estetyką.

5) Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Termin konkursu:
1) Czas trwania konkursu: od 1września do 31 października bieżącego roku.
2) Uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników – około 20 listopada bieżącego roku.
6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11, 87-820 Kowal
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Fotograficzny 2017”
7. Nagrody:
Dla laureatów konkursu przyznawane będą nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia.
8. Postanowienia końcowe:
1) Wszystkie prace konkursowe nie będą zwracane autorom lecz wykorzystywane w działalności wystawienniczej i wydawniczej Parku. Tym samym autor ceduje prawa autorskie do wykonanych zdjęć na organizatorów.
2) Osoby prezentujące swoje prace w konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
3) Na wykonanie fotografii przedstawiających dziko wstępujące zwierzęta objęte ochroną gatunkową – autor winien posiadać stosowne zezwolenie Wojewody.

Organizatorzy

Koordynator konkursu z ramienia GWPK:
Lesław Urbankiewicz - tel. (54) 284-22-26