gwpk

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym dla najmłodszych pt. "Znam przyrodę Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego". Czas trwania konkursu od 1 września do 31 października 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

 Regulamin
Konkursu plastycznego dla najmłodszych
pn. "Znam przyrodę Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego"

1. Organizator konkursu: Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu
2. Ilość uczestników: 100 osób
3. Cel konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród najmłodszych,
 • pogłębianie zdolności i talentów plastycznych,
 • dostrzeganie piękna przyrody parku krajobrazowego (fauny i flory),
 • nauka rozpoznawania niektórych roślin i zwierząt żyjących na terenie GWPK,
 • aktywizowanie dzieci do życia w społeczeństwie.

4. Czas trwania konkursu od 1 września do 31 października 2017 r.
5. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:
a. Konkurs adresowany jest do wczesnoszkolnego poziomu nauczania w następujących kategoriach:

 • Kategoria I – słuchacze przedszkolnych placówek oświatowych, tzw. „0”,
 • Kategoria II – uczniowie klas od I do III szkół podstawowych.

b. Prace konkursowe w obu kategoriach muszą być wykonane wyłącznie indywidualnie. Nie będą oceniane prace zespołowe.
c. Do uznania autora pozostawia się formę pracy, oprawę i technikę wykonania.
d. Prace konkursowe winny być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora, dokładnym adresem placówki, podaniem klasy i wieku autora oraz numerem telefonu placówki. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska opiekuna pracy (nauczyciela).
e. Prosimy o nadesłanie w terminie do 31 października 2017 r. po 3 prace ze szkoły na adres: 
Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
Pracownia Dydaktyczna
ul. Kołłątaja 24, 87-820 Kowal
z dopiskiem „konkurs plastyczny”

6. Tryb i termin oceny prac konkursowych:
a. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego dokona oceny nadesłanych prac i wyboru 3 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.
b. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • wartością merytoryczną pracy,
 • oryginalnością ujęcia tematu,
 • pomysłowością szaty graficznej,
 • ogólną estetyką,
 • samodzielnością w opracowaniu pracy i zgodnością z regulaminem

c. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługują odwołania.
d. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
e. Dla laureatów konkursu i prac wyróżnionych przyznane będą nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia.
f. Z najlepszych prac konkursowych zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa oraz nastąpi uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.
7. Postanowienia końcowe:
a. Prac nadesłanych na konkurs nie zwracamy autorom.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych do celów edukacyjnych i promocyjnych Parku Krajobrazowego.


Organizatorzy