tpk

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

 W granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego utworzono 8 rezerwatów przyrody, które łącznie zajmują powierzchnię 2471,10 ha, co stanowi prawie 7% powierzchni parku.

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem nr 296 Min. Leśn. i Przem. Drzewn. z 23.07.1958 (M.P. nr 64, poz. 372). Powierzchnia 9,64 ha. Rezerwat leśny. Ustanowiony dla zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z okazami brekinii. Starodrzew bukowo-dębowo-sosnowy. Największą powierzchnię zajmuje zespół kwaśnej buczyny niżowej – jest to wysokopienny las bukowy z domieszką dębu bezszypułkowego. w Północno - zachodniej części rezerwatu – w lokalnych obniżeniach występuje płat brzeziny bagiennej. W runie występuje widłak jałowcowaty, narecznica szerokolistna, borówka czarna, bagno zwyczajne. Nadleśnictwo Woziwoda.

Pobierz pliki:
Download this file (ustronie.pdf)ustronie.pdf56 Kb

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem Min. Leśn. i Przem. Drzewn. z 26.03.1982 (M. P. nr 10, poz. 74). Powierzchnia 6,26 ha. Ustanowiony dla ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych śródleśnego torfowiska. Na obszarze rezerwatu wykształciły się zespoły roślinne torfowisk wysokich i przejściowych: mszar kępowo-dolinkowaty, pło mszarne z turzycą bagienną oraz pło mszarne z turzycą obłą. Występują tu również rzadkie gatunki roślin torfowiskowych: turzyca bagienna, obła, pływacz drobny i pośredni, bagnica torfowa, bagno zwyczajne. Nadleśnictwo Woziwoda.

Pobierz pliki:
Download this file (gabno.pdf)gabno.pdf200 Kb

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem Min. Leśn. i Przem. Drzewn. z 26.03.1982 (M. P. nr 10, poz. 74). Powierzchnia 15,74 ha. Ustanowiony dla ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych jeziora eutroficznego z wodnymi i szuwarowymi zbiornikami roślinnymi oraz torfowiska z rzadkimi i reliktowymi roślinami. W toni wodnej północnej części jeziora w postaci dużej łąki podwodnej występuje rzadki w Polsce zespół ramienic. Taflę wodną zwartymi płatami pokrywa Zespól linii wodnych. Brzeżne partie jeziorne tworzą zwarte szuwary kłociowe. Nadleśnictwo Woziwoda.

Pobierz pliki:
Download this file (zdreczno.pdf)zdreczno.pdf200 Kb

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem Min. Leśn. i Przem. Drzewn. z 26.03.1982 (M.P. nr 10, poz. 74). Powierzchnia 17,19 ha. Rezerwat leśny, ustanowiony dla zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowisk cisa (ok. 3200 szt. z samosiewu i ok. 100 z nasadzeń). Nadleśnictwo Woziwoda.

Pobierz pliki:
Download this file (cisy_nad_struga.pdf)cisy_nad_struga.pdf200 Kb

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem Min. Leśn. i Przem. Drzewn. z 18.05.1984 (M. P. nr 15, poz. 108). Powierzchnia 12,30 ha. Ustanowiony dla ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych czterech zarastających jezior z roślinnością torfowisk wysokich. Jeziorka Kozie stanowią charakterystyczny przykład zarastania jezior dystroficznych tzw. sucharów przez nasuwające się na taflę wody pło, utworzone z torfowców. Rozwijają się tu pło dywanowe, mszar kępowo-dolinkowy oraz zespół boru bagiennego. Licznie występują chronione rosiczki. Nadleśnictwo Woziwoda.

Pobierz pliki:
Download this file (kozie.pdf)kozie.pdf257 Kb

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem Min. Ochr. Środ. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 31.12.1993 (M. P. nr 5, poz. 47 [1994]). Powierzchnia 250,2 ha. Ustanowiony dla ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych źródlistego odcinka doliny rzeki Stążki wraz z otaczającymi ją lasami. Rezerwat przedstawia wyjątkowe wartości geomorfologiczne, geologiczne, klimatyczne i florystyczne. Roślinność jest b. zróżnicowana florystycznie w wyniku znacznej różnorodności siedlisk: od wodnych i szuwarowych, przez szuwarowe do łąkowych i leśnych. Występujące tu zbiorowiska roślinne są dobrze zachowane, z wyjątkiem łąk, na których widoczny jest proces synantropizacji. W pobliżu źródeł rzeki rosną okazałe osobniki wawrzynka wilczełyko Daphne mezerum. Zwraca uwagę roślinność gatunków z rodziny storczykowatych. Nadleśnictwo Tuchola.

Pobierz pliki:
Download this file (zrodla_rzeki_stazki.pdf)zrodla_rzeki_stazki.pdf58 Kb

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem Min. Ochr. Środ. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12.09.1994 (M. P. nr 51, poz. 433). Powierzchnia 1681,5 ha. Celem utworzenia rezerwatu jest zabezpieczenie ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych odcinka doliny rzeki Brdy. Rezerwat przedstawia wyjątkowe wartości geomorfologiczne, geologiczne, geobotaniczne, krajobrazowe oraz faunistyczne. Rzeka Brda jest jedną z najpiękniejszych rzek Pomorza Zachodniego. Należy do najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym rzek w Polsce. Walory krajobrazowe (przypominające warunki górskie) potęgują lasy lipowo-dębowo-grabowe z licznymi dorzeczami pomnikowymi. Roślinność runa jest bujna i wielobarwna. Nadleśnictwa: Tuchola i Woziwoda.

Pobierz pliki:
Download this file (dolina_rzeki_brdy.pdf)dolina_rzeki_brdy.pdf99 Kb

Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem nr 94/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.05.1999 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 36, poz. 268). Powierzchnia 478,45 ha. Celem ochrony jest trwałe zabezpieczenie i zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewiskach rzeki Stążki z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi torfowisk niskich, przejściowych i wysokich oraz z unikalną florą gatunków reliktowych, chronionych, rzadkich i bardzo rzadkich w skali regionu kraju. Nadleśnictwo Tuchola.

Pobierz pliki:
Download this file (bagna_nad_stazka.pdf)bagna_nad_stazka.pdf717 Kb

Jezioro Śpierewnik

Projektuje się utworzenie rezerwatu pod w/w nazwą dla zachowania wybitnych walorów krajobrazowych śródleśnych jezior z otaczającymi je drzewostanami, a także dla zachowania pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku. Projektowana powierzchnia rezerwatu: 1453,50 ha (pod Zarządem Nadleśnictwa Rytel 1079,36 ha, Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych 165,07 ha w tym Jezioro Śpiewnik 141,56 ha i Jezioro Suszek 11,91 ha); (proponowane przekształcenie w zespół przyrodniczo-krajobrazowy), Nadleśnictwo Rytel, gminy: Chojnice, Czersk, Tuchola.

Czytaj więcej...