wpk

O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej (DP) z dnia 2 kwietnia 1979r. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków oraz ich siedlisk.

Dzień ten ustanowiony został w 1906r. podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa (Konwencja paryska z 19 marca 1902r). Już 104 lata obchodzimy ten ptasi dzień. Przypomina nam on o niebezpieczeństwach zagrażających ptakom na całym świecie i ma zachęcić ludzi do pomocy w ochronie tych zwierząt i ich siedlisk. Ptaki występują we wszystkich ekosystemach. Z reguły zajmują najwyższe poziomy w lokalnych piramidach pokarmowych. Stan populacji ptaków dostarcza nam zatem informacji o stanie całej przyrody, której ptaki są integralną częścią.

W Europie cele i zadania Dyrektywy Ptasiej są realizowane poprzez program tworzenia spójnych obszarów chronionych Natura 2000. W Polsce ptakami zajmuje się wiele organizacji, których adresy stron umieszczamy poniżej.

Polecane strony:
http://www.bocian.org.pl/
http://www.otop.org.pl/
http://www.zto.most.org.pl/

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku, finał na Polu Mokotowskim gromadzi rokrocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bliska. Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas którego prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, jednostki Lasów Państwowych, 23 parki narodowe, parki krajobrazowe i wiele organizacji pozarządowych. W programie Dnia Ziemi znajdują się elementy edukacji ekologicznej i prośrodowiskowej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, działań społecznych integrujących organizacje pozarządowe, instytuty, szkoły wyższe, administrację samorządową i rządową na rzecz wspólnej pracy dla mieszkańców Polski, Mazowsza, Warszawy. W festynie plenerowym bierze udział ok. 40 tys. osób. W 2012 roku świętować będziemy 29 kwietnia, w Warszawie na Polu Mokotowskim, wcześniej odbędą się konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wystawy.

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku, finał na Polu Mokotowskim gromadzi rokrocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest bliska. Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas którego prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, jednostki Lasów Państwowych, 23 parki narodowe, parki krajobrazowe i wiele organizacji pozarządowych. W programie Dnia Ziemi znajdują się elementy edukacji ekologicznej i prośrodowiskowej, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, działań społecznych integrujących organizacje pozarządowe, instytuty, szkoły wyższe, administrację samorządową i rządową na rzecz wspólnej pracy dla mieszkańców Polski, Mazowsza, Warszawy. W festynie plenerowym bierze udział ok. 40 tys. osób. W 2012 roku świętować będziemy 29 kwietnia, w Warszawie na Polu Mokotowskim, wcześniej odbędą się konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wystawy.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji) obchodzony jest 24 kwietnia przez obrońców zwierząt na całym świecie. Uznany przez ONZ jako dzień światowego upamiętnienia zwierząt laboratoryjnych. Jest czasem do refleksji nad bólem i cierpieniem zadanym milionom istot, poświęconych na ołtarzu nauki, w imię wątpliwych dla człowieka korzyści.

Obecnie nawet naukowcy przyznają, że wiwisekcja była i jest pomyłką. Wyniki okrutnych badań na zwierzętach niosą informacje nieprzydatne dla człowieka, tym samym cały przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny stanowi akt znęcania się nad zwierzętami bez powodu. Wielu naukowców jest zdania, iż doświadczenia na zwierzętach były "krokiem w niewłaściwym kierunku, powodującym regres w badaniach nad człowiekiem rzędu 20-30 lat".

Polecane strony:
http://www.wdail.org/

To szczególne wydarzenie ustanowione zostało przez amerykańską Ligę Niedosłyszących (League for the Hard of Hearing).

Celem Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem jest propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat zanieczyszczenia środowiska jakim jest hałas.

Może on wywoływać szereg zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu - zarówno psychologicznych jak i fizjologicznych. Narażenie na nadmierny hałas powoduje wzrost podatności na stres, spadek produktywności, rozkojarzenie, wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia choroby ciśnieniowej, wrzodowej czy nerwic. Nawet krótkotrwały hałas o bardzo dużym poziomie może doprowadzić do ubytków lub całkowitej utraty słuchu.

Przesłanie tegorocznego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem brzmi - Zatrzymać ten hałas!

Co możemy zrobić na rzecz walki z hałasem? - Zwrócić uwagę na zbędny hałas wokół.

Najlepiej zacząć od samych siebie - wyciszyć muzykę, nie nadużywać klaksonów i nie jeździć samochodem przy wysokich obrotach silnika, zastosować się do ciszy nocnej. Warto też zwracać uwagę i popierać działania mające na celu zmniejszenia uciążliwości hałasu tj. budowa ekranów akustycznych czy zastosowanie dobrej jakości izolujących okien.

12 maja obchodzony jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Idea tych obchodów, narodziłasię w Stanach Zjednoczonych w 1993 z inicjatywy the Smithsonian Migratory Bird Center i the Cornell Laboratory of Ornithology.

Obchody MiędzynarodowegoDnia Ptaków Wędrownych koncentrują się na jednym z największych fenomenówżycia - podróży ptaków. Nad Polską, krzyżują się szlaki wędrówek ptakówłączące trzy kontynenty: nasz kraj jest ważnym obszarem dla ptaków wędrującychprzez Europę, z dalekiej Syberii, Afryki i Azji.

Kwestie dotyczące ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt reguluje Konwencja Bońska. Jest toumowa międzynarodowa (ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku), zwracającauwagę na konieczność połączenia wysiłku wszystkich państw, w których przebywajągatunki wędrowne. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwaw czasie wędrówki (poruszając również problem przeszkód na trasach wiosennychwędrówek ptaków), ochrony ich siedlisk i miejsc zgrupowań

Polecane strony:
http://birdday.org/

Od 9 lat 15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii Dzień Polskiej Niezapominajki. Przyjęte w 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc historycznych i sytuacji. Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej i wielkiej Ojczyzny".. Jest doskonałą lekcją edukacją dla młodego pokolenia, skoro odbywa się na łonie natury a wykładowcami są leśnicy, pszczelarze, rolnicy ekologiczni czy miejscowi przewodnicy turystyczni. Do tradycji święta weszło, by w tym dniu, kalendarzowej i katolickiej św. Zofii, wykonać kartki pamięci, uczestniczyć w konkursach: wiedzy ekologicznej, literackim, krasomowczym, kulinarnym, układania polnych kwiatów w bukietach, piosenki wiosennej czy w warsztatach plastycznych. Warto zatem iść za Andrzejem Zalewskim redaktorem radiowej Jedynki prowadzącym EkoRadio, który zapoczątkował to święto, którego symbolem stała się niezapominajka polna (Myosotis L.) dosłownie "mysie uszko". Aby przybliżyć ideę tego święta, Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek podjęło się zorganizowania cyklu imprez rekreacyjnych i edukacyjnych na terenie Ziemi Jarosławskiej, zachęcając do wzięcia udziału dzieci i młodzież, która na łonie przyrody poznawali by nasz kraj. Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, leśnych uroczysk, bagien i torfowisk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale rośnie również w naszych ogrodach i obejściach.

Polecane strony:
http://niezapominajki.pl

22 maja obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Badania wykazują, że pomimo wysiłków podejmowanych na całym świecie, różnorodność biologiczna – bogactwo form życia na naszej planecie – ulega zmniejszeniu w zastraszającym tempie. Nowatorska kampania UE mająca na celu zwrócenie uwagi na tę problematykę zyskuje zainteresowanie tysięcy ludzi w całej Unii Europejskiej i poza nią. Stronę internetową tej akcji odwiedziło już ponad pół miliona gości, a ponad 56 000 osób poparło kampanię na Facebooku. Komisja pragnie podkreślić znaczenie Światowego Dnia Różnorodności, organizując szereg imprez w sześciu wybranych państwach: Hiszpanii, Holandii, Bułgarii, Rumunii, w Polsce i we Włoszech.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Wspaniale jest obserwować, jak ta kampania porywa wyobraźnię ludzi. Musimy wykorzystać ten entuzjazm i przekuć to zainteresowanie w rzeczywiste działanie i konkretne inicjatywy polityczne, które pozwolą zachować różnorodność form życia na Ziemi."

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Żółwia został ustanowiony przez amerykańską organizację non profit American Tartoise Rescue. Ma ona na celu uświadamianie społeczeństwu konieczności ochrony wszystkich gatunków żółwi

Według założycieli: Susan Tellem i Marshall Thompson, jeśli ludzie nie przestaną zabijać tych zwierząt, często w bardzo niehumanitarny sposób, grozi im zagłada w ciągu najbliższych 50 lat.

Tellem i Thompson zwracają m.in. uwagę na to, jak ogromną ilość żółwi morskich ginie w wyniku niekontrolowanego wycieku ropy naftowej u wybrzeży Luizjany.

Światowy Dzień Żółwia to nie tylko okazja do dyskusji na temat sposobu skutecznej ochrony żółwi, ale również edukowania ich właścicieli w zakresie prawidłowej opieki.

Polecane strony:
http://www.spis-hodowcow.pl/strona-turtleday
http://www.turtleday.terrarium.pl/

24 maja obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych – w rocznicę założenia pierwszego parku narodowego w Europie Parku Sarek w Szwecji. Obszar ten objęto ochroną w roku 1909, czyli 37 lat po założeniu Parku Yellowstone w USA. Od roku 1996 Park Sarek wraz z dwoma innymi przyległymi parkami narodowymi trafił na listę UNESCO jako Laponia.

Parki narodowe to obszary charakteryzujące się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi i kulturowymi, mające ponad 100ha powierzchni. Na ich terenie chroniona jest cała przyroda, należące do jednego lub więcej ekosystemów, najczęściej nie zmienionych przez działalność człowieka. Parki narodowe zakłada się, podobnie jak inne formy ochrony przyrody, w celu zachowania różnorodności biologicznej i danych procesów ekologicznych. Parki narodowe pełnią także funkcje dydaktyczne oraz naukowe.

W Europie jest ponad 250 parków narodowych – najwięcej, 26, znajduje się w Finlandii, ale największy udział w powierzchni kraju mają parki norweskie (7%). W Polsce mamy 23 parki narodowe. Najstarszym z nich jest Białowieski Park Narodowy, utworzony w roku 1932 jako Park Narodowy w Białowieży. Nowa nazwa funkcjonuje od roku 1947. Park ten nie bez powodu stał się pierwszym polskim parkiem narodowym – w roku 1977 UNESCO włączyło go w poczet światowych rezerwatów biosfery, a 1979 pierwszy i jeyny w naszym kraju Obiekt Dziedzictwa Kulturowego. Polskie parki narodowe zajmują powierzchnię 314 tysięcy ha, czyli 1% powierzchni Polski.

Polecane strony:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce
http://ecowawa.pl/index.php/artykuly/id/14/1412

Od 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) organizuje 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu. Polska od początku uczestniczy w realizacji zadań związanych z jego obchodami.

Światowy Dzień bez Tytoniu jest istotnym elementem planu Europy wolnej od dymu tytoniowego, przyjętego na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Corocznie WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Każdego roku organizatorzy koncentrują się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego. Od 1991 roku Centrum Onkologii-Instytut i Fundacja „Promocja Zdrowia” organizują każdego 31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu w Polsce.

Polecane strony:
http://www.promocjazdrowia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=76/