wpk

Po co jeździć samochodem, skoro dużo zdrowiej i korzystniej jest przejść się piechotą? O rozwagę w tej kwestii apelują organizatorzy rozpoczynającego się dziś Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to coroczna inicjatywa realizowana w krajach UE, a koordynowana w Polsce przez Ministerstwo Środowiska. W dniach 16-22 września tysiące europejskich miast wprowadza ulepszenia związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego oraz udogodnienia dla rowerzystów i pieszych. Tegorocznym motywem przewodnim wszystkich europejskich kampanii jest hasło „Alternative Mobility”, na bazie którego stworzono polskie hasło kampanii „Wybierz wygodną alternatywę”.

Celem polskiej edycji kampanii realizowanej w tym roku przez agencje Adwertajzing oraz Initiative Media jest przekonanie odbiorców, że nie opłaca się jeździć samochodem na krótkich dystansach, nie warto zamykać się w samochodzie skoro są lepsze i wygodniejsze formy komunikacji.

O motoryzacyjnych ograniczeniach i na pierwszy rzut oka niewidocznych korzyściach związanych z alternatywnymi środkami komunikacji można przekonać się odwiedzając stronę http://www.nieprowadze.pl.

Kampania potrwa od 16 do 22 września, a na jej potrzeby przygotowano spoty radiowe, banery internetowe, a także plakaty i naklejki, które będzie można znaleźć w autobusach i na przystankach w całej Polsce. Kulminacją kampanii będzie 22 września - Europejski Dzień bez Samochodu w ramach którego zorganizowane zostaną liczne imprezy, festyny i pikniki rodzinne zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach.

Polecane strony:
http://www.nieprowadze.pl

Geologia jest nauką o Ziem, badającą jej historię, budowę oraz procesy przeobrażające pedosferę. Wyróżnia się między innymi: geologię dynamiczną badającą procesy zachodzące w skorupie i na powierzchnie Ziemi; geologię historyczną zajmującą się przeszłością Ziemi; geologię regionalną opisującą pedosferę w skali regionów oraz geologię stosowaną, która wykorzystuje wiadomość pozostałych działów w praktyce np. przy poszukiwaniu surowców mineralnych.

W Polsce geologia ma długowiekowe tradycje. Już w XVIII wieku tą dziedziną nauki zajmował się Gabriel Rzączyński – przyrodnik, który w swojej pracy „Historia naturalis curiosa Regni Poloniae..” jedną z rozpraw poświęcił właśnie geologii. Inni polscy wybitni geologowie to m.in.: Feliks Drzewiński (mineralog), Paweł Edmund Strzelecki ( mineralog, petrograf, hydrolog), Norbert Kumelski (twórca polskich pojęć geologicznych), Alojzy Alth (mineralog, badacz geologii Tatr i Podola), Eugeniusz Romer (geograf, geomorfolog), Jan Nowak (paleontolog), Jan Czarnocki (badacz geologii Gór Świętokrzyskich), Wacław Ryka (petrolog).

Polecane strony:
http://www.pgi.gov.pl/muzeum_geologiczne
http://www.geo.uw.edu.pl
http://www.spirifer.most.org.pl/otoczak/index.htm

W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwój turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku. 18 września - Międzynarodowy Dzień Turystyki jest dziś świętowany głównie przez członków terenowych oddziałów PTTK.

Dwoma pierwszymi organizacjami promującymi turystykę były: Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze PTK. Pierwsza z nich powstała w 1873 roku a jej celem były m.in.: badania geologiczne polskich gór i ich popularyzacji, ochrona przyrody i wspieranie przemysłu góralskiego. Towarzystwo skupiało w swych szeregach wielu wybitnych specjalistów i naukowców. W 1874 roku z inicjatywy Towarzystwa zbudowano pierwsze schronisko górskie nad Morskim Okiem. W 1876 roku powstały schroniska w Roztoce i Pięciu Stawach, a w 1894 na Hali Gąsienicowej. Dzięki działaniom Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Tatry stały się głównym obszarem na ziemiach polskich, a Zakopane główną miejscowością turystyczno-uzdrowiskową.

1906 roku powstało w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze PTK. Organizacja postawiła sobie za cel zbieranie wiadomości krajoznawczych, gromadzenie zbiorów naukowych, organizowanie wycieczek po kraju, urządzanie wystaw krajoznawczych. Swoje działania skupiała się na terenach nizinnych.

Czytaj więcej...

W roku 1979 w Bernie w Szwajcarii została ustanowiona Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats). Weszła ona w życie w połowie roku 1982, natomiast Polska ratyfikowała ją 1 stycznia 1999, zobowiązując się do jej przestrzegania na swoim terytorium.

Unia Europejska doceniła wartość naturalnych okazów dzikiej fauny, floty i siedlisk przyrodniczych, które chronione są w ramach powstającej i ciągle modyfikowanej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jest to sieć obszarów chronionych, której celem jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "dyrektywy ptasiej"
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Dyrektywy siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

Polecane strony:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/
http://www.mos.gov.pl/1strony_tematyczne/natura2000/index.shtml
http://www.wigry.win.pl/natura2000/spis.htm

Kampania „Dzień bez Samochodu” to europejska akcja obywatelska promująca proekologiczne zachowania i korzystanie z publicznych środków transportu.

Pierwszy „Dzień bez Samochodu” odbył się w 1998 roku we Francji. Akcja jest odpowiedzią na negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. Kampania zorganizowana jest na czterech szczeblach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W 2004 roku w akcji wzięło udział ponad 110 miast. Jedna z najbardziej spektakularnych zeszłorocznych inicjatyw było zezwolenie kierowcom na przejazd 22 września komunikacją miejską na podstawie dowodu rejestracyjnego ich samochodu.

Polecane strony:
http://www.22september.org
http://www.22wrzesien.org
http://www.szmp.pl

Pozostałość słowiańskiego święta plonów poświęconego bogom Perunowi i Dadźbóg-Swarożycowi. W ten dzień dziękowano bogom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Wróżono przyszłość, a po modlitwach organizowano rytualne biesiady. Pozostałością jest obrzęd dożynek.

Polecane strony:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Święta_starosłowiańskie

Międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata („Clean up the world”) po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku. Celem akcji jest aktywacja lokalnych społeczności do dbania o stan otaczającego je środowiska.

W ramach akcji organizowane są wspólne sprzątania, festyny i pikniki w czasie których promowane są proekologiczne zachowania takie jak np. segregacja odpadów. W Polsce akcję koordynuje Fundacja Nasza Ziemia.

Polecane strony:
http://www.naszaziemia.pl/v3/
http://www.cleanup.com.au

W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwój turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku.

Dwoma pierwszymi organizacjami promującymi turystykę były: Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze PTK. Pierwsza z nich powstała w 1873 roku a jej celem było m.in.: badania geologiczne polskich gór i ich popularyzacji, ochrona przyrody i wspieranie przemysłu góralskiego. Towarzystwo skupiało w swych szeregach wielu wybitnych specjalistów i naukowców. W 1874 roku z inicjatywy Towarzystwa zbudowano pierwsze schronisko górskie nad Morskim Okiem. W 1876 roku schroniska w Roztoce i Pięciu Stawach, a w 1894 na Hali Gąsienicowej. Dzięki działaniom Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Tatry stały się głównym obszarem na ziemiach polskich, a Zakopane główną miejscowością turystyczno-uzdrowiskową.

Czytaj więcej...

Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w ląd. Dlatego też wody w Morzu Bałtyckim mają stosunkowo niskie zasolenie, którego poziom waha się od 30 ‰ w rejonie cieśnin duńskich do 3‰ w zatokach Botnickiej i Fińskiej.

Niskie zasolenie powoduje z kolei karłowatość organizmów wodnych. Średnia głębokość to 52,3 m, a całkowita powierzchnia morza wraz z cieśninami i Kattegatem szacowana jest na 415 266 km2. Polska jest stroną wielu umów międzynarodowych, których celem jest ochrona bądź rekultywacja Morza Bałtyckiego, w tym między innymi: konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (tzw. Konwencji Gdańska) z 1973 roku; konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, (tzw. Konwencja Helsińska) z 1974 roku; porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) z 1992 roku.

Polecane strony:
http://www.naszbaltyk.pl/ochr.php
http://www.helcom.fi/home/en_GB/welcome/