wpk

Park narodowy - najwyższa forma ochrony, obszar powyżej 1000 ha, wyróżniający się wartościami przyrodniczymi, kulturowymi, społecznymi, i wychowawczymi.

Rezerwat przyrody - obszar, obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej mających istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych, bądź krajobrazowych.

Pomnik przyrody - pojedynczy twór przyrody ożywionej i nieożywionej lub jego skupienia, o szczególnej wartości kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej np. źródła, aleje, głazy, drzewa, krzewy, stanowiska roślin chronionych.

Park krajobrazowy - obszar chroniony ze względu na wartości kulturowe, historyczne i przyrodnicze z zachowaną gospodarką podlegającą pewnym ograniczeniom.

Ochrona gatunkowa - gatunki rośli i zwierząt, objęte ochroną ze względu na niską liczebność, unikatowość, rzadkość.

Obszar chronionego krajobrazu - teren wyróżniający się krajobrazowo. Gospodarka poddana jest łagodniejszym obostrzeniom niż w parku krajobrazowym.

Użytek ekologiczny - pozostałość elementów mających znaczenie dla zachowania unikatowych typów środowisk i ich zasobów genowych, np. łąki, sady, bagna.