Regulamin konkursu plastycznego

pt.„W harmonii z przyrodą”- IV edycja

 1. Organizator

 • Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie

 1. Cele konkursu

 • Popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody,

 • Zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,

 • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,

 • Kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.

 • Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,

 • Rozwijanie zdolności manualnych uczestników.

   

 1. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

a)      klasy „0” oraz I –III szkoły podstawowej

b)      klasy IV- VI szkoły podstawowej

c)      klasy I-III gimnazjum

d)     szkoła średnia

 • Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska,

 • Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu,

 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,

 • Prace bez opraw,

 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych,

 • Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

a)      dane osobowe autora oraz wiek,

b)      adres szkoły do której uczęszcza uczestnik,

c)      imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę

d)     prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami

 • Osoby biorące udział w konkursie „W harmonii z przyrodą” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami)

 1. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Moniką Wiśniewską, nr telefonu 52 33 29 486.

 2. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 28 listopada 2014r., na adres: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą”(prace można dostarczać osobiście).

 3. W skład jury wchodzą:  pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego, pracownik Nadleśnictwa Osie i Trzebciny oraz pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.

 4. Czas trwania konkursu: od 12 września do 28 listopada 2014 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie wpk.org.pl. w dniu 12 grudnia.

 5. Nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą do wskazanej placówki lub osoby indywidualnej.

 6. Uwagi dodatkowe:

a) prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

b) niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane nie będą uwzględniane,

c) prace przechodzą na własność organizatora,

d) rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.