wpk

Ścisły rezerwat wodno-torfowiskowy Dury położony jest 4 km na północ od Osia w pobliżu drogi Osie-Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczającymi je torfowiskami. Występujące tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek stanowią unikatowe w skali kraju zbiorowisko roślinności terenów podmokłych. Osobliwościami florystycznymi są też: grzybień północny, żurawina drobnolistna, bagnica i narecznica grzebieniasta, oraz rzadkie gatunki turzyc.

Typ rezerwatu: wodno-torfowiskowy, ścisły
Data utworzenia: 1975
Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975r. (M.P. nr 11, poz. 64 z 1975r.)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25 poz. 180).
Powierzchnia: 12,59ha
Cel ochrony: Celu ochrony jest zachowanie rzadkich zespołów roslinności wodnej i torfowiskowo-bagiennej.