Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2014

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług polegających na prowadzeniu oraz tłumaczeniu strony internetowej oraz profilu na Facebook'u.

 

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: (54) 284–22–26
Fax: (54) 274–11–05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa

ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: (56) 62–18–255
Fax: (56) 62–18–553
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30


II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.


III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu oraz tłumaczeniu strony internetowej oraz profilu na Facebook'u projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim.

Do zadań wykonawcy należeć będzie:
1. Pełnienie wraz z kierownikiem projektu nadzoru nad prawidłowością techniczną realizacji i wdrożenia projektu w zakresie dotyczącym kwestii informatycznych,
2. Bieżąca współpraca z jednostkami współrealizującymi projekt w zakresie dotyczącym kwestii informatycznych,
3. Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego projektu opartego na technologii CMS,
4. Bieżąca administracja serwisem internetowym oraz jego pozycjonowanie,
5. Utworzenie i prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook,
6. Projektowanie grafiki na cele promocyjne projektu,
7. Projektowanie DTP,
8. Prowadzenie ewidencji osób odwiedzających stronę internetową projektu oraz profil na portalu społecznościowym Faceebook,
9. Przygotowywanie tekstów oraz innych materiałów na stronę internetową oraz portal społecznościowy Facebook,
10. Tłumaczeniu strony internetowej oraz profilu na Facebook'u na język angielski.

Wykonawca zatrudniony zostanie przez Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy na podstawie umowy – zlecenia. Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 40 godz. zegarowych miesięcznie, co zostanie potwierdzone miesięczną kartą czasu pracy.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie karty czasu pracy i rachunku wystawionego przez informatyka, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu. Wynagrodzenie będzie współfinansowane z funduszy EOG.


IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach: 04.11.2014 r. – 30.04.2016 r.


V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
- Opatrzona pieczątką
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 03.11.2014 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.11.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie GWPK.


VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu (54) 284-22-26.


IX. Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
2. Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2


Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/1/2014 wraz z załącznikami