Zapytanie ofertowe nr EOG/3/2015

 Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na wykonanie urządzeń naukowych, które zostaną zamontowane w ogrodzie edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”.


I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30


II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.


III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu urządzeń naukowych, które zostaną zamontowane w ogrodzie edukacyjnym „Rycykowy Zakątek” w ramach projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim”.

Do zadań wykonawcy należeć będzie:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej12 szt./kpl. urządzeń naukowych,
2. Wykonanie 12 szt./kpl. urządzeń naukowych,
3. Transport eksponatów do miejsca docelowego,
4. Montaż i podłączenie urządzeń w terenie,
5. Wykonanie i montaż 12 tablic zawierających opisy doświadczeń,
6. Przeszkolenie pracowników Gostynińsko-Włocławskiego Parku w zakresie obsługi eksponatów,
7. Naprawy gwarancyjne urządzeń.
Ogród edukacyjny „Rycykowy Zakątek” będzie znajdował się na nieruchomościach oddanych w użyczenie zgodnie z Uchwałą Nr XKV/307/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014r. (załącznik 2). W ogrodzie zaplanowano 12 szt./kpl. urządzeń naukowych, które powinny zostać zaprojektowane zgodnie z projektem architektury krajobrazu (dostępny w siedzibie GWPK) oraz oddawać ogólny charakter ogrodu a także powinny tematyką nawiązywać do 8 enklaw, które powstaną na terenie inwestycji tj. Krajobraz Doliny Wisły, Klimat i astronomia, Las wokół nas, Jezioro i jego otoczenie, Ptaki wokół nas, Królewski Gród Kowal, Motyli Świat oraz Świat nauki i zabawy.
Zwiedzający powinni móc dotykać instalacji stanowiących eksponaty oraz mieć okazję różnymi zmysłami doświadczać na sobie zjawisk fizycznych i przyrodniczych. Poprzez zabawę i samodzielne wykonywanie eksperymentów każdy powinien móc wzbogacić swoją wiedzę o otaczającym nas świecie. Przy każdym urządzeniu powinna znajdować się krótka instrukcja i opis na temat prezentowanego zjawiska. Urządzenia powinny być atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Przed przystąpieniem do wykonania eksponatów, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową i uzyskać jego aprobatę.

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach:
• Wykonanie projektu urządzeń naukowych: 30.03. 2015 r. – 14.05.2015 r.
• Wykonanie urządzeń i montaż w terenie: do 28.08.2015 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
- Opatrzona pieczątką
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 27.03.2015r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :

- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.03.2015r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie GWPK.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu 784 999 118.

IX. Załączniki
• Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
• Uchwała Nr XLV/307/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2014 r. – załącznik 2

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/3/2015 z załącznikami