Zapytanie ofertowe nr EOG/4/2015

 Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na wynajem autokaru w celu przewozu uczestników warsztatów realizowanych przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowych.


I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30


II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.


III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokaru w celu przewozu uczestników warsztatów realizowanych przez Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy.
Pierwsza tura warsztatów trwać będzie w okresie od 13.04.15 r. do 29.05.15 r. i obejmować będzie jedne warsztaty fotograficzne i pięć warsztatów z geocachingu – łącznie 6 wyjazdów. Każdy wyjazd to trasa 95 km (droga do miejsca docelowego + droga powrotna), a miejsce wyjazdu to parking przy pracowni edukacyjnej GWPK, łącznie 570 km.
Druga tura warsztatów trwać będzie w okresie od 14.09.15 r. do 30.10.15 r. i obejmować będzie jedne warsztaty fotograficzne i pięć warsztatów z geocachingu – łącznie 6 wyjazdów. Każdy wyjazd to trasa 95 km (droga do miejsca docelowego + droga powrotna), a miejsce wyjazdu to parking przy pracowni edukacyjnej GWPK, łącznie 570 km.
Łącznie pierwsza i druga tura warsztatów to 1140 km. Dokładne terminy wyjazdów będą ustalane z Wykonawcą zadania na bieżąco.

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach:

I tura: 13.04 – 29.05.2015 r.
II tura: 14.09 – 30.10.15 r.


V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
- Opatrzona pieczątką
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 08.04.2015r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :

- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.04.2015r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie GWPK.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu 784 999 118.

IX. Załączniki
• Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
• Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/4/2015 z załącznikami