Kowal, 29.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający:
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie pełnomocnictwa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: marszałTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30

II. Przedmiot zamówienia: Opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce dydaktycznej oraz mapy GWPK z opisem ścieżki dydaktycznej.
Dostawa obejmuje:
-    dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko  w miejsca wskazane przez Zamawiającego;
-    przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy
-    protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

Parametry techniczne publikacji:
1. Informator „Niecka Kłócieńska”, format 11 cm x 22 cm, 60 stron drukowanych w pełnym kolorze na papierze kredowym błyszczącym 130 g. Wewnątrz wklejona w okładkę mapa formatu 55 cm x 40,7 cm. Okładka ( rozkładana ze „skrzydełkiem”) drukowana w pełnym kolorze na papierze kredowym 300 g., powlekana jednostronnie folią błyszczącą. Oprawa klejona. Nakład: 2000
Zakres prac:
- projekt graficzny,
- skład,
- przygotowanie fotografii,
- opracowanie mapy w skali 1:100 000

2. Wersja elektroniczna informatora turystycznego „Niecka Kłócieńska”,  
1. Aplikacja będzie udostępniała następujące funkcjonalności:
- wyświetlanie interesujących obiektów na mapie z podziałem na kategorie
- wyświetlanie odległości i trasy do wybranego obiektu
- sygnalizacja dźwiękiem/wibracjami w przypadku zbliżenia się użytkownika do interesującego
obiektu
- opis szlaku
- przedstawienie trasy na mapie
- listę interesujących obiektów

3. Wymagania dotyczące publikacji:
1.  Autorem/autorami zdjęć będzie fotografik z udokumentowanym dorobkiem artystycznym w postaci minimum dwóch publikacji o zbliżonym charakterze
2.  Korektę tekstów sporządzi osoba z udokumentowanym dorobkiem w postaci minimum jednej publikacji o zbliżonym charakterze, dotyczących terenu chronionego
3. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie publikacji, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi Informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-jawsko Pomorskiego na lata 2007 - 2013
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do dziesięciu dni od dnia podpisania umowy następujące materiały do akceptacji: wstępny projekt lay-outu, wstępny projekt okładki, harmonogram wykonania prac.
5. Przed przekazaniem publikacji do druku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kompletny projekt publikacji (dopuszczalna jest forma elektroniczna).
6. Zamawiający w terminie dziesięciu dni naniesie uwagi do projektu i przedstawi je Wykonawcy lub zatwierdzi projekt. W przypadku konieczności uwzględnienia uwag Zamawiającego i dokonania poprawek, Zamawiający w ciągu trzech dni roboczych dokona ostatecznej akceptacji poprawionego projektu.
7.  Elektroniczna wersja publikacji zostanie dostarczona przez Wykonawcę w formacie PDF.
8. Publikacja oznaczona zostanie przez wykonawcę numerem ISBN. Do obowiązków wykonawcy należy nieodpłatne przekazanie egzemplarzy obowiązkowych publikacji uprawnionym bibliotekom, zgodnie ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

4. Zakres zamówienia:
Tytuł: Niecka Kłócieńska
Podtytuł: Ścieżki dydaktyczne GWPK
Zawierająca następujące rozdziały;
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy- podstawowe  informacje
Niecka Kłócieńska- charakterystyka obszaru
Opis trasy ścieżki edukacyjnej Niecka Kłocieńska:
Przystanek 1 „ Pracownia dydaktyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego”
Przystanek 2 „Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych GWPK”
Przystanek 3 „Wydmy i kompleks borów sosnowych”
Przystanek 4 „Jezioro Lubiechowskie”
Przystanek 5 „Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie”
Przystanek 6 „Kompleks łąk w okolicach Gorenia Nowego”
Przystanek 7 „Olszyny Bobrowe”
Przystanek 8 „Olszyny Rakutowskie”
Literatura

IV. Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 
- Dostawa 1000 sztuk każdej pozycji do 24 września 2015 roku do Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu przy ul. Zamkowej 11, 87 – 820 Kowal
- Dostawa 500 sztuk każdej pozycji do 25 września 2015 do  Pracowni dydaktycznej Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu ul. Kołłątaja 24, 87-820 Kowal
- Dostawa 500 sztuk każdej pozycji do 28 września 2015 roku do Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu przy ul. Zamkowej 11, 87 – 820 Kowal

V. Sposób przygotowania oferty: Zgodnie z formularzem ofertowym
Do oferty należy dołączyć:
- Oświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (załącznik 2).

VI. Kryterium wyboru oferty:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Nazwa kryterium: Cena 100%.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
a/b × 100%
a – cena oferty najtańszej;
b – cena oferty badanej

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
W siedzibie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu przy ul. Zamkowej 11, 87 – 820 Kowal do dnia 06.08.2015 r. do godz. 12.00

VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Witold Kwapiński - Dyrektor Parku

IX. Załączniki:
Zał. 1: Formularz ofertowy
Zał. 2: Oświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

Attachments:
Download this file (zap_ofert_29.07.2015.zip)zap_ofert_29.07.2015.zip187 kB