Zapytanie ofertowe nr EOG/7/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie imprezy plenerowej Dni otwarte w ogrodzie edukacyjnym GWPK „Rycykowy Zakątek”.

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: (54) 284 – 22 – 26
Fax: (54) 274 – 11 – 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: (56) 62 – 18 – 255
Fax: (56) 62 – 18 – 553
e-mail: marszałTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy plenerowej Dni otwarte w ogrodzie edukacyjnym GWPK „Rycykowy Zakątek”.
Miejsce imprezy: ogród edukacyjny „Rycykowy Zakątek”, ul. Kołłątaja 24, 87 – 820 Kowal
Termin imprezy: 21.10.2015 r.
Ilość uczestników: min. 500 osób
Impreza plenerowa mająca na celu promocję walorów przyrodniczych Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, poprzez czynną edukację przyrodniczą w formie ciekawie przygotowanych animacji,  warsztatów, pokazów tematycznych, konkursów, gier i zabaw, wzbogacona o aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Oferta powinna zostać skierowana do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodzin z dziećmi, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach organizacji imprezy plenerowej należy uwzględnić następujące koszty:
1. Kiełbasa, grochówka, pieczywo dla 500 osób
2. Obsługa i przygotowanie dni otwartych przez 4 osoby
3. Grupa animacyjna dla dzieci. Grupa animacyjna powinna zapewnić profesjonalną opiekę i animację dla dzieci podczas Dni otwartych. W swojej ofercie powinna posiadać atrakcje tj. szczudlarz, klaun, pokazy naukowe itp.

Impreza powinna być zorganizowana zgodnie z załączonym harmonogramem (Załącznik 3).

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach: 21.10.2015 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
-  Opatrzona pieczątką
-  Posiadać datę sporządzenia
-  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
-  Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 08.10.2015 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :

-  wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
-   jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
-   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-   wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.10.2015r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie GWPK.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu 784 999 118.

IX. Załączniki
•    Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
•    Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2
•    Harmonogram Dni otwartych – załącznik nr 3

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/7/2015 z załącznikami