gwpk

Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2016

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę:

 

  • tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem, projektorem i zawieszeniem ściennym,
  • głośników aktywnych,
  • notebooka,
  • systemu operacyjnego i oprogramowania podstawowego dla komputerów przenośnych.

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: marszał This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i pierwsze uruchomienie:

  • tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem, projektorem i zawieszeniem ściennym,
  • głośników aktywnych,
  • notebooka,
  • systemu operacyjnego i oprogramowania podstawowego dla komputerów przenośnych,

 zgodnie z załącznikiem nr 2

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane w dniach: do 20.05.2016 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być:
-  Opatrzona pieczątką
-  Posiadać datę sporządzenia
-  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
-  Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87–820 Kowal, do dnia 06.05.2016 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :
-  wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
-  jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-  wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.05.2016r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie GWPK.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu 784 999 118.

IX. Załączniki

  • Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
  • Parametry techniczne zamawianego sprzętu – załącznik nr 2


Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/1/2016 z załącznikami