gwpk

Zapytanie ofertowe nr EOG/2/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

 I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa

ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">marszał This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30


II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.


III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

Rodzaj usługi: Bilety lotnicze (w dwie strony)

Zapotrzebowanie: 10 sztuk

Uwagi:
kierunek: Islandia - Reykjavik
- klasa ekonomiczna
- 10 osób dorosłych
- wylot z lotniska w Polsce i powrót na lotnisko w Polsce – Warszawa

Wylot 25 sierpnia 2016 – przylot do kraju docelowego w tym samym dniu, preferowane godziny przedpołudniowe
Powrót  29 sierpnia 2016 – przylot do Polski w tym samym lub następnym dniu

Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy, czasu podróży. W przypadku połączeń z przesiadkami – Zamawiający dopuszcza max. 1 przesiadkę, preferowane miejsce przesiadki – Kopenhaga.
- Wykonawca zapewni bilet z uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego;
- Cena biletu  powinna obejmować  łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę,
- Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny (min. 5kg) oraz rejestrowany (min. 15kg);
- W dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników  z odpowiednimi danymi;
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów w terminie nie później niż na 14 dni przed odlotem do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.
- Płatność nastąpi po potwierdzeniu dokonania rezerwacji, w terminie 3 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie rezerwacji, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.


IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach: do 10.08.2016 r.


V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
-  Opatrzona pieczątką
-  Posiadać datę sporządzenia
-  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
-  Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 30.06.2016 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. Ocena ofert

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.


VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.07.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie GWPK.


VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu 784 999 118.


IX. Załączniki

Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/2/2016 z załącznikami