gwpk

Zapytanie ofertowe nr EOG/3/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wizyty studyjnej na Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

 

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: marszał This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30


II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.


III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wizyty studyjnej na Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.
1) Termin wizyty studyjnej: 25.08.2016 r. – 29.08.2016 r.
2) Program wizyty studyjnej: zgodny z załącznikiem nr 2
3) Liczba uczestników: 10 osób dorosłych. W przypadku takiej konieczności, zamawiający przekaże wykonawcy listę uczestników zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania uczestników wycieczki, daty urodzenia.
4) Wykonawca zapewni transport w trakcie całej wizyty studyjnej we wszystkie odwiedzane miejsca włącznie z transferem z oraz na lotnisko w Reykjaviku.
5) Wykonawca zapewni 4 noclegi w pokojach 2-os. oraz 1-os. (4 pokoje 2-os. oraz 2 pokoje 1-os. na każdy nocleg) z łazienką w obiektach min. 3*.
6) Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej muszą być zakwaterowani w jednym obiekcie.
7) Wykonawca zapewni 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja), pierwszym posiłkiem jest śniadanie pierwszego dnia, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wylotu.
8) Wyżywienie - 5 śniadań, 4 obiadokolacje (obiadokolacja powinna składać się, co najmniej z 2 dań: zupa i ciepłe drugie danie), napoje (np. woda mineralna, soki, kawa, herbata itp.) do śniadań i obiadokolacji wliczone w cenę.
9) Wykonawca zapewni w ramach realizacji zadania na cały okres wycieczki przewodnika/tłumacza (polskojęzycznego). Przewodnik powinien znać język obcy niezbędny do porozumiewania się w Islandii oraz odpowiadać będzie za bezpieczne dotarcie na miejsce przeznaczenia oraz organizację przejazdu i pobytu wraz ze zwiedzaniem, noclegami, wyżywieniem i ewentualna opieką lekarską,
10) Wykonawca ponosi koszty wejść do wszystkich miejsc wykazanych w załączniku nr 2, do których obowiązują bilety wstępu.
11) Wykonawca w ramach realizacji zadania ponosi wszelkie opłaty parkingowe, drogowe, komunikacji miejskiej.
12) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkań z przedstawicielami:
- firmy Elding
- wioski ekologicznej Solheimar
- Parku Narodowego Thingvellir
- zakładów geotermalnych Hellishedi – Power On
13) Wykonawca zapewni ubezpieczenie na całej trasie wycieczki (KL, KR, NNW, BP, OC). Ubezpieczenie nie niższe niż: NNW 5000 euro/osobę, KL 30 000 euro/osobę, KR 5000 euro/osobę, BP 500 euro/osobę, OC 50000 euro/osobę
14) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do rejestru organizatorów turystycznych i pośredników turystycznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016, poz. 187) i rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. 2011r. Nr 225, poz. 1353) prowadzonej w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Urzędach Marszałkowskich.


IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane w dniach: od 25.08.2016 r. do 29.08.2016 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być:
- Opatrzona pieczątką
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 25.07.2016 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :

- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.07.2016 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie GWPK.


VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Ewelina Pawlata pod numerem telefonu 784 999 118.

IX. Załączniki
• Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe Nr EOG/3/2016 z załącznikami