zpkchin

Rada Naukowo-Społeczna Zespołu Parków Jest organem opiniodawczo-doradczym, powołanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, działającym przy Dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Do podstawowych zadań Rady należy

 • Pełnienie funkcji konsultacyjnej w stosunku do Dyrekcji ZPKChiN.
 • Programowanie i opiniowanie głównych kierunków działania Dyrekcji ZPKChiN w zakresie realizacji ozporządzenia Nr 50/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 marca 1999r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 24, póz. 142).
 • Dokonywanie ocen i przedstawianie opinii i wniosków w zakresie realizacji zadań wynikających ze Statutu ZPKChiN.
 • Opiniowanie podstawowych dokumentów dotyczących działalności Dyrekcji Zespołu Parków, związanych z realizacją planów społeczno-gospodarczych i zagospodarowania przestrzennego na terenie Zespołu Parków.
 • Prowadzenie polityki informacyjno-propagandowej dotyczącej celów i zadań Zespołu Parków.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji i placówek naukowych, jednostek gospodarczych i innych organizacji współpracujących w realizacji uchwał dotyczących ZPKChiN.

Imienny wykaz składu Rady Naukowo - Społecznej Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego:

 1. Bogdan Chrapkowski
  były Wojewódzki Konserwator Przyrody w Toruniu
 2. Andrzej Tarnawski
  zastępca Nadleśniczego, Nadleśnictwo Jamy
 3. Anna Grzeszna
  Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Prezes Koła Przewodników PTTK w Chełmnie
 4. dr Jerzy Czyż
  Starostwo Powiatowe w Świeciu
 5. Janusz Szablowski
  Urząd Gminy Dobrcz
 6. dr hab. Leon Andrzejewski
  geograf, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. dr Henryk Andrzejewski
  zoolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. prof. Andrzej Przystalski
  zoolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 9. Jadwiga Luterek - Cholewska
  były pracownik Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego
 10. Włodzimierz Robert
  Nadleśniczy Nadleśnictwo Dąbrowa
 11. Kuba Puchowski
  gmina Jeżewo
 12. Jolanta Wieczorek
  przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Świecie
 13. dr Lucjan Rutkowski
  botanik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 14. Irena Sondej
  nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie
 15. Zdzisław Erdmann
  przyrodnik amator