Powołana do życia w 1957 roku Straż Ochrony Przyrody, której celem była ochrona przyrody i kształtowanie środowiska naturalnego od 2001 r. ma nowy charakter prawny, gdyż przekształciła się w Stowarzyszenie "Straż Ochrony Przyrody" i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Terenem działania SSOP jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast główną władzę nadzorczą sprawuje Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Celami przyświecającymi działalności stowarzyszenia są:

  • kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody, budzenie jej umiłowania i szerzenia zrozumienia istoty i celów ochrony przyrody wśród społeczeństwa;
  • kształtowanie opinii publicznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego;
  • zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome i celowe odtworzenie, a także pomnażanie zasobów przyrody;
  • zabieganie o zachowanie piękna i swoistych cech rodzimego krajobrazu;
  • zapobieganie uszkadzaniu i niszczeniu środowiska przyrodniczego, przede wszystkim chronionych lub zasługujących na ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, w tym również zabytkowych terenów zieleni (parków, ogrodów, cmentarzy);
  • współpraca z organizacjami proekologicznymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • prowadzenie akcji informacyjno-propagandowej za pośrednictwem odczytów, wycieczek, zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz przyznawania wyróżnień za wybitne osiągnięcia na polu ochrony środowiska przyrodniczego;
  • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego, zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów niszczycielskiego stosunku do przyrody oraz mobilizowanie społeczeństwa do tych działań;
  • popularyzację wśród społeczeństwa humanitarnego stosunku do zwierząt; budzenie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży zainteresowania przeprowadzaniem badań i obserwacji przyrodniczych; wpływanie na kształtowanie prawidłowego stosunku do przyrody osób wypoczywających i turystów;
  • współdziałanie z organami administracji samorządowej i innymi organizacjami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, jak również sprawowanie nadzoru i kontroli społecznej nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie.

Adres organizacji:
ul. Kamionka 3/15
86-200 Chełmno