zpkndw

1. Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

    Kwota dofinansowania: 99.900,00 zł     Udział dofinansowania przez WFOŚiGW: 100%

Od maja do połowy października br. przeprowadzonych zostało 30 zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie z zajęć skorzystało 800 dzieci.  Zajęcia odbywały się w Grucznie oraz w Chrystkowie. Tematyka zajęć była następująca:                                                                                                        - "Ryby znad Doliny Dolnej Wisły",                                                                                                                                                                                             - "Owce na wypasie, czyli czynna ochrona muraw kserotermicznych",                                                                                                                                        - "Pszczelarstwo dla najmłodszych, czyli po co nam pszczoły",                                                                                                                                                  - "Ptaki znad Doliny Dolnej Wisły",                                                                                                                                                                                              - "Rośliny znad Doliny Dolnej Wisły.

 

2. "Konferencja popularnonaukowa z okazji 25-lecia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły"

 Kwota dofinansowania: 3.500,00 zł     Udział dofinansowania przez WFOŚiGW: 33,49%

Zorganizowana konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowych działań Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz przedstawienia planów na kolejne lata. W konferencji wzięło udział 100 osób – przedstawiciele m.in. z branży przyrodniczej, pracownicy Parków Krajobrazowych, kadra naukowa, władze gmin  i powiatów z terenu ZPKChiN. Podczas dwóch bloków wystąpień przybyli prelegenci przedstawili walory przyrodniczo-kulturowe Doliny Dolnej Wisły. Po wykładach odbyła się część plenerowa w miejscowości Chrystkowo. Drugiego dnia zaproszeni goście uczestniczyli w sesji terenowej, podczas której zapoznani zostali z „Czynną ochroną roślinności kserotermicznej poprzez przywracanie wypasu rodzimych ras owiec – Murawy Gruczna” oraz „Tworzeniem na barkach wysp rozrodczych dla rybitw na Wiśle”. Na zakończenie zwiedzili wraz z przewodnikiem miasto Chełmno. Dla wielu zaproszonych gości, którzy nie znają tego terenu, była to okazja do poznania najcenniejszych miejsc w dolinie Wisły oraz w najbliższym sąsiedztwie. 

       

 

3. Ochrona in situ ex situ starych odmian drzew owocowych

Kwota dofinansowania: 19.000,00 zł     Udział dofinansowania przez WFOŚiGW: 80%

W 1996 r. rozpoczęto tworzenie kolekcji mającej na celu zabezpieczenie przede wszystkim tych odmian, których liczebność oszacowano wówczas nad Dolną Wisłą na kilka egzemplarzy, np. „Krótkonóżka Królewska”, „Cytrynówka”, „Złote Szlachetne”, „Kuzynek Buraczek”. W 2005 r. rozszerzono kolekcję o stare odmiany grusz, ale po kilku latach ze względu na brak powierzchni zaniechano dalszego pozyskiwania w terenie kolejnych odmian do kolekcji. W 2015 r. ze względu na brak miejsca rozpoczęto wycinanie części pierwotnych nasadzeń (dotychczas wycięto 25 drzew). Obecnie w kolekcji znajduje się prawie 80 odmian jabłoni i 30 odmian gruszy.

W grudniu 2017 r. zostały zakupione w Chrystkowie dwie działki ewidencyjne: nr 177/1 o pow. 0,55 ha i nr 178/1 o pow. 0,65 ha bezpośrednio przylegających do zabytkowej zagrody olęderskiej. Znaczna część wymienionych wyżej nieruchomości (ok. 0,9 ha) będzie przeznaczona na rozszerzenie kolekcji starych odmian drzew owocowych o kolejne odmiany.

W ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu zostały zakupione materiały do ogrodzenia II kwatery kolekcji drzew owocowych, a pozyskane kolejne odmiany do kolekcji zostały rozmnożone i wsadzone do donic. Po ogrodzeniu działek drzewka zostaną wsadzone do gruntu.

 

 

4. Czynna ochrona przyrody gatunków kserotermicznych

Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł     Udział dofinansowania przez WFOŚiGW: 100 %

Lata „biernej ochrony” bez ingerencji człowieka doprowadziły niemal do wyginięcia objętych ochroną rezerwatową roślin kserotermicznych. Stąd w celu poprawy i przywrócenia panujących niegdyś warunków przyrodniczych rozpoczęto czynną ochronę rezerwatów polegają na ręcznym koszeniu muraw i wypasie zwierząt. Przywrócenie chowu rodzimych ras owiec wrzosówek i świniarek oraz ich wypasanie w rezerwatach kserotermicznych „Ostnicowe Parowy Gruczna” oraz „Zbocza Płutowskie” przyczynia się do ochrony roślinności kserotermicznej oraz promocji rodzimych ras zwierząt gospodarskich. W wyżej wymienionych rezerwatach na obecnym etapie sukcesja roślin niepożądanych została znacznie ograniczona, a jej dalszy przebieg i intensywność będą warunkowały podejmowane działania.

Podejmowane w ostatnich latach działania polegające na wykaszaniu i odkrzaczaniu wymagają podjęcia dalszych kroków mających na celu odtworzenie siedlisk kserotermicznych, a co za tym idzie, umożliwienie utrzymania na tym terenie występujących jeszcze gatunków i powrotu zanikłych, rzadkich gatunków motyli, takich jak m.in.: modraszek adonis Polyommatus bellargus i przeplatka cinksia Melitaea cinxia.

W sezonie wegetacyjnym od 1 maja do połowy października 2018 r. na terenie obu rezerwatów oraz projektowanego użytku ekologicznego „Murawy Gruczna” prowadzony był w godzinach porannych wypas owiec.           

W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowano:

  • zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz bieżącą naprawę kos spalinowych i pilarek,
  • zakup nowej wiertnicy (do montażu słupków),
  • zakup słupków oraz siatki ogrodzeniowej,
  • ogrodzenie części projektowanego użytku ekologicznego „Murawy Gruczna”,
  • częściowe wznowienie geodezyjnej granicy działki,
  • sprawowanie opieki weterynaryjnej nad stadem owiec