Projekt „Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną”

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie zadania pt: „Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną”, znacznie zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców z pobliskich terenów. Sala ma służyć jako miejsce spotkań z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska i biologii na terenie Pojezierza Brodnickiego. Na terenie wokół Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajdują się liczne ścieżki edukacyjne o charakterze edukacyjnym. Założone przedsięwzięcie będzie idealnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla szkół i dzieci z dziedziny ekologii.

Pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego, oferują szeroki zakres w dziedzinie promowania walorów przyrodniczych, poprzez programy edukacyjne, które dzięki powstaniu planowanego przedsięwzięcia będą znacznie wzbogacone i uzupełnione o takie elementy jak projekcja filmów przyrodniczych i przezroczy, pogadanki, wykłady, zajęcia warsztatowe nt. rozpoznawania gatunków fauny i flory itp. Planowane przedsięwzięcie umożliwi, przyjmowanie grup dzieci i młodzieży. Planuje się przygotowanie prelekcji, pogadanek, wykładów, zajęć warsztatowych nt. rozpoznawania gatunków fauny flory itp. W tym celu utworzenie sali dydaktycznej wydaje się przedsięwzięciem celowym i koniecznym dla ochrony i zachowania oraz wzbogacenia bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo. Zajęcia o takiej tematyce są konieczne dla ochrony, zachowania oraz wzbogacenia bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo. Głównymi uczestnikami prowadzonej edukacji przyrodniczej są przede wszystkim dzieci, młodzież, dorośli oraz mieszkańcy okolicznych gmin, województwa kujawsko-pomorskiego, turyści z innych województw.

Należy dodać, że przez ścieżki edukacyjne w ramach edukacji ekologicznej przewija się rocznie ok. 5-6 tyś. dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi, przyjmowanie zainteresowanych odbiorców. Planuje się obsługę grup w ramach zajęć warsztatowych z dziedziny ekologii, ochrony środowiska poprzez ekspertów w danych dziedzinach.