REGULAMIN ZABAWY EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem zabawy edukacyjno-przyrodniczej jest Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wynikającego z uchwały nr 24/896/13 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

2. Zabawa edukacyjno-przyrodnicza realizowana jest w ramach zadania „Przygotowanie 

i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W PARKACH” projektu Samorządu Województwa pn. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

3. Informacji o zabawie edukacyjno-przyrodniczej udziela: Karolina Witkowska tel. 512 241 163 oraz Tomasz Górny tel. 506 029 599, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku 1, 87-320 Górzno, tel.: 56 49 45 814, 23 69 83 524, adres e-mail, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

II. CELE ZABAWY EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

2. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

3. Zdobywanie wiedzy na temat zachowania i racjonalnego użytkowania środowiska w województwie kujawsko- pomorskim oraz poza jego granicami.

4. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.

5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

6. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

7. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz promocja aktywnego wypoczynku.

9. Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się mapą.

III. ZASADY ZABAWY EDUKACYJNO- PRZYRODNICZEJ

1. 1. Edukacyjno- przyrodnicza zabawa plenerowa jest grą przeznaczoną zarówno dla indywidualnych uczestników, jak i grup kilkuosobowych (np. rodzin).

2. 2. Zabawa polega na poszukiwaniu (przy użyciu mapy) 15 punków z zadaniami o tematyce przyrodniczej, rozmieszczonych na wyznaczonym terenie.

3. 3. Mapa z naniesionymi punktami będzie stanowić załącznik do Karty Terenowej.

4. 4. Osoby/grupy które znajdą największą ilość punktów, poprawnie rozwiążą zadania oraz dostarczą wypełnione Karty Terenowe w wyznaczonym czasie, otrzymają atrakcyjne nagrody.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zabawie mogą wziąć udział wszyscy chętni, ale nie więcej niż 100 osób/grup.

2. Jeden egzemplarz Karty Terenowej otrzymuje:

- osoba indywidualnie poszukująca punktów, lub

- grupa kilkuosobowa, wspólnie poszukująca punktów (np. rodzina).

3. Niedozwolone jest uzupełnianie kilku Kart Terenowych przez grupę kilkuosobową pracującą razem.

4. W celu przystąpienia do zabawy należy dnia 24 sierpnia 2013 r. zgłosić się po Kartę Terenową wraz z mapą na stoisko Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Stoisko będzie mieściło się przy Hali Sportowej Zespołu Szkół w Górznie, ul. Chopina 1.

5. Odbiór Kart Terenowych odbędzie się w godzinach od 16:00 do 17:00.

6. Po pobraniu materiałów uczestnicy rozpoczną poszukiwanie 15 punktów z zadaniami przyrodniczymi.

7. Uzupełnione Karty należy dostarczyć do godziny 19:00 (24.08.2013) na stoisko, z którego pobrano materiały i wrzucić je do wyznaczonej urny.

8. Karty Terenowe nie będą zwracane uczestnikom zabawy.

9. Przystępując do zabawy uczestnicy wyrażają zgodę na ewentualne przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia zabawy, wykorzystanie danych osobowych, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przez Organizatora dla potrzeb zabawy oraz dla celów promocji i reklamy zabawy lub Organizatora w programach informacyjnych i innych formach przekazu medialnego oraz na stronie internetowej Organizatora.

10. W zabawie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu imprezy ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników lub współpracowników tych podmiotów.

11. Przystąpienie uczestnika do zabawy (pobranie Karty Terenowej) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

V. NAGRODY

1. Nagrodę zdobywa osoba/grupa, która dostarczy w wyznaczonym czasie Kartę Terenową z największą liczbą poprawnych odpowiedzi.

2. Ogłoszenie wyników, polegające na odczytaniu numerów kart, które zawierały największą ilość poprawnych odpowiedzi odbędzie się o godzinie 19:45, na placu przy Hali Sportowej Zespołu Szkół w Górznie, ul. Chopina 1. Przewiduje się przyznanie trzech głównych nagród:

I miejsce – rower górski,

II miejsce - aparat fotograficzny,

III miejsce - odtwarzacz mp4.

4. W przypadku równej liczby pozyskanych punktów, komisja oceniająca przeprowadzi dogrywkę polegającą na zadaniu wylosowanych przez uczestników pytań dodatkowych z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

5. Warunkiem odbioru nagród jest okazanie numeru identyfikacyjnego będącego załącznikiem do Karty Terenowej oraz podpisanie protokołu odbiorczego.

VI. KOMISJA KONKURSOWA

1. Oceną poprawności odpowiedzi zajmie się specjalnie powołana czteroosobowa komisja.

2. Do komisji zostaną powołani pracownicy Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Urzędu Gminy Górzno.

VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZABAWY

Do obowiązków Organizatora należy:

1. Poinformowanie o organizacji zabawy,

2. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zabawy, ocena zgłoszonych kart z odpowiedziami

3. Rozdysponowanie nagród.

VIII. CZAS TRWANIA ZABAWY

1. Czas: dn. 24.08.2013 r., od godziny 16:00 do 20:00.

· g godzina 16:00-17:00: odbiór Kart Terenowych (wraz z numerem identyfikacyjnym) i mapą,

· d do godziny 19:00: poszukiwanie punktów, rozwiązywanie zadań i przekazanie uzupełnionych Kart Terenowych

· g godzina 19:45-20:00: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

2. Miejsce: plac przy Hali Sportowej Zespołu Szkół w Górznie, na ulicy Chopina 1.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w Regulaminie.