Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

ogłasza konkurs na stanowisko

„specjalista do spraw edukacji”

realizowane w formie umowy o pracę zawartą na czas zastępstwa, w wymiarze ½ etatu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a)      Wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja,

b)      Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

c)       Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

a)      Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

b)      Obsługa urządzeń biurowych, komputera w zakresie instalowania i obsługi programów multimedialnych,

c)       Wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

d)      Przygotowanie pedagogiczne,

e)      Dobra znajomość obsługi komputera,

f)       Rzetelność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, dokładność,

g)      Prawo jazdy kat. B.

 

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

 

a)      Wykonywanie czynności związanych z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży,

b)      Podnoszenie świadomości ekologicznej, propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie,

c)       Organizowanie i przeprowadzania zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

d)      Animowanie aktywności w zakresie ochrony przyrody.

 

WYMIAR ETATU

 

½ etatu

 

 

WARUNKI PRACY

 

Praca w budynku Ośrodka edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno oraz na terenie parku krajobrazowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

a)      List motywacyjny,

b)      Życiorys zawodowy (CV),

c)       Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeśli osoba takie posiada),

d)      Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,

e)      Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwa skarbowe,

g)      Inne,  które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopni niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert drogą pocztową do dnia 20.12.2017 r., na adres: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Ruda 1, 87-320 Górzno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r., poz. 902)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Parku po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.