Na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”. Inwestycja umiejscowiona jest na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. W zakres inwestycji wchodzi:

W załączeniu zamieszczamy pytanie oraz odpowiedź dotyczące przetargu z dn. 07.07.2014 r. na Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie ogłoszonego i opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-07-07 (numer ogłoszenia 227164-2014).

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarsiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, gmina Górzno, w ramach realizacji projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie", którego beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-07-07 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-07-07 (numer ogłoszenia 227164 - 2014).

Pliki do pobrania:

Przedmiary
Dokumentacja projektowa

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości w Czarnym Bryńsku na cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości w Czarnym Bryńsku na cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej. W regulaminowym terminie wpłynął jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, złożony przez: Stowarzyszenie "Tilia", ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń. Wniosek spełniał wszystkie wymagania zawarte w Regulaminie konkursu.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że powołany Sąd konkursowy pozytywnie ocenił pracę Uczestnika - Stowarzyszenie "Tilia", ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń i stwierdził jej zgodność z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu oraz przyznał 81,33/100 pkt. W związku z powyższym Uczestnik - Stowarzyszenia „Tilia”, został zaproszony do bezpośrednich negocjacji.

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na budowę ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą, zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, zostało złożonych 2 oferty, w tym 1 oferta wpłynęła do Zamawiającego po wyznaczonym terminie.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Budowlany Michał Jamrozik, 13-230 Lidzbark, ul. Chmielna 16 za cenę 42 300,00 brutto

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

Attachments:
Download this file (inf_strona.jpg)Zawiadomienie o wyborze oferty582 kB

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą, w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, którego beneficjentem jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-03-04 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-03-04 (numer ogłoszenia 70602-2014).

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  położonej w Czarnym Bryńsku, gmina Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 62, powierzchni 0,5800 ha, KW nr TO1B/00026730/7 na cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

Czarny Bryńsk, dn. 19.12.2013 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro

Przedmiotem zamówienia była usługa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą”, zgodnie z zapytanie ofertowym z dnia 10.12.2013 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach V osi priorytetowej POIŚ, w dniu 18.12.2013 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Attachments:
Download this file (nadzor_inw_rozstrzyg.jpg)Informacja o wyborze94 kB

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Budowa ścieżki turystycznej ‘’Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą - Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy”.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pod nazwą ,,Budowa ścieżki turystycznej ‘’Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą - Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy”. Inwestycja umiejscowiona jest na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Zakres projektu obejmuje:
- Wykonanie, dostawa i montaż dwóch wiat drewnianych i trzech tablic informacyjnych dużych posadowionych za pomocą kotw stalowych ocynkowanych zakotwionych na uprzednio wykonanych fundamentach betonowych oraz wykonanie, dostawę i montaż poprzez wkopanie w ziemię następujących elementów: 10 tablic informacyjnych małych, 9 stołów wraz z ławami i 5 drogowskazów.
- Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w wersji papierowej, osobiście (w godz. 8:00-11:00) lub pocztą, do siedziby Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno, do dnia 17.11.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą

Informujemy, że w procedurze zamówienia publicznego na budowę ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą, zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów zostało złożonych 6 oferty, w tym 3 wykonawców podlegających wykluczeniu, a ich oferty podlegają odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Bartosza Sosnowskiego ZIELONA KONCEPCJA z siedzibą w Białogardzie przy Ul. Modrzewskiego 2/12  za cenę 36 900,00 zł.

Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą, w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, którego beneficjentem jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2013-11-06 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-11-06 (numer ogłoszenia 451750-2013).

Attachments:
Download this file (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf56 kB
Download this file (siwz.pdf)siwz.pdf181 kB
Download this file (zal1-2-4-5-6.pdf)zal1-2-4-5-6.pdf58 kB
Download this file (zal3.doc)zal3.doc71 kB
Download this file (zal7.pdf)zal7.pdf461 kB
Download this file (zal8.pdf)zal8.pdf39 kB
Download this file (zal9.pdf)zal9.pdf147 kB
Download this file (zal9A1.pdf)zal9A1.pdf201 kB
Download this file (zal9A2.pdf)zal9A2.pdf228 kB
Download this file (zal9A3.pdf)zal9A3.pdf146 kB
Download this file (zal9A4.pdf)zal9A4.pdf165 kB
Download this file (zal9A5.pdf)zal9A5.pdf180 kB
Download this file (zal9A6.pdf)zal9A6.pdf112 kB
Download this file (zal9A7.pdf)zal9A7.pdf139 kB
Download this file (zal9A8.pdf)zal9A8.pdf120 kB
Download this file (zal9A9.pdf)zal9A9.pdf129 kB
Download this file (zalacznik_10.pdf)zalacznik_10.pdf145 kB

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

na budowę ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej PZP

Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na budowę ścieżki turystycznej „Źródła Brynicy” wraz z małą infrastrukturą, zostały złożone 4 oferty, w tym dwie podlegająca odrzuceniu.

Attachments:
Download this file (uniewaznienie1.jpg)uniewaznienie1.jpg104 kB