W ramach czynnej ochrony nietoperzy GLPK przeprowadziło kontrolę zasiedlenia i liczenie nietoperzy. Skontrolowano 43 trocinobetonowe budki rozrodcze dla nietoperzy, skoncentrowane w 5 skupiskach. Wykazano ich 100% zasiedlenie. Naliczono łącznie 82-86 nietoperzy (podany zakres wynika z trudności w policzeniu w przypadku koncentracji osobników w budce). Stwierdzono 3 osobniki borowiaczka (Nyctalus leisleri), 68-72 osobniki nocka Natterera (Myotis Nattereri), 10-12 osobników karlika większego (Pipistrellus Nathusii).

Zaplanowano ponadto 8 transektów nasłuchowych. Transekty rozmieszczono tak, aby charakteryzowały różne typy siedliskowo-krajobrazowe: obszar I – mozaika terenów leśnych, użytkowanych rolniczo i zabudowanych; obszar II – tereny leśne, leśno – łąkowe, żyzne siedliska, zróżnicowany gatunkowo drzewostan, niewielki udział zabudowy ludzkiej; obszar III – obszary leśne, głównie monokultury sosnowe, niewielki udział zabudowy ludzkiej. Poziom aktywności na badanych terenach był zbliżony. Dominującymi gatunkami były: Obszar I – mroczek późny i karlik malutki/drobny; Obszar II – mroczek późny i borowiec wielki; Obszar III – karlik większy i nieoznaczone do gat. (przyp. Myotis sp.).

(Kliknij, aby powiększyć)
     

     

fot. Tomasz Górny