Fot. Tygrzyk paskowany

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Zaliczają się do nich m.in. naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, starorzecza, bagna, torfowiska, wydmy czy też ostoje i siedliska przyrodnicze ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów. Na terenie G-LPK wyznaczono 33 użytki ekologiczne. Reprezentują je przede wszystkim śródleśne bagna i mokradła, znajdujące się w obniżeniach terenowych oraz stanowiące obrzeża cieków i jezior.

WYKAZ UŻYTKÓW EKOLOGICZNYCH GLPK (do pobrania).