Dyrektor Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego ogłasza sprzedaż w trybie licytacji ustnej (przetargu ustnego) samochodu osobowego Opel Astra

I. Miejsce i termin przeprowadzenia II licytacji ustnej (przetargu ustnego):
1. Licytacja ustna (przetarg ustny) odbędzie się dnia 16.07.2015 r., o godz. 11:00 w Rakutowie 108a, 87 - 820 Kowal, AUTOSERWIS Stefan Kozłowski
II. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego:
1. Samochód można obejrzeć w dniach 01 - 15.07.2015 r., w godzinach 7:30 - 15:30 w Rakutowie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 605 100 613, P. Twardowski)

III. Druga licytacja ustna (przetarg ustny) na niżej wymieniony składnik majątku ruchomego:
1. Opis przedmiotu:
1) Samochód osobowy, marka: Opel, model: Astra, rok produkcji: 1997, kolor: biały, nr rejestracyjny: CWL 20KH, Nr VIN: W0L000051V2261293, Pojemność: 1398 cm3, data pierwszej rejestracji: 14.08.1997 r., data ważności przeglądu technicznego: 24.07.2015 r.
2) Samochód powypadkowy, niejeżdżący
2. Cena wywoławcza: 300,00 zł brutto
IV. Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępujący do drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego) powinien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w niej, wpłacić organizatorowi wadium w kwocie 30,00 zł brutto.
2. Wadium winno być wpłacone na rachunek bankowy Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu PKO BP 55 1020 5011 0000 9002 0250 6467 w terminie do dnia 15.07.2014 r.
3. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na rachunek Zamawiającego).
4. W przypadku płatności przelewem, wpłatę wadium należy dokonać z konta, którego właścicielem jest uczestnik drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego).
5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6. Wadium wnosi się wyłącznie w formie pieniężnej.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego), który nie zaoferował najwyższej ceny, będzie zwrócone w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia licytacji ustnej (przetargu ustnego).
8. Organizator drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego) zachowuje wadium wpłacone przez uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, jeżeli ten odmawia zapłaty całej ceny nabycia.
9. Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić kwotę 100% ceny osiągniętej w drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnym) pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Wpłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gostynińsko ? Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
V. Przed rozpoczęciem drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego), uczestnicy złożą oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji ustnej (przetargu ustnego), stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
VI. Przed rozpoczęciem drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego) komisja zbierze pełnomocnictwa (jeśli takie będą potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych wypisy z właściwych rejestrów. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonych oświadczeń.
VII. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej - ustalono 5% tj. 20,00 zł brutto.
VIII. Cena za przedmiot licytacji ustnej (przetargu ustnego) zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
IX. Uczestnicy drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego) zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego licytację ustną (przetarg ustny). Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot licytacji ustnej (przetargu ustnego). Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący licytację ustną (przetarg ustny) uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę. X. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie licytacji ustnej (przetargu ustnego), pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
XI. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
XII. Nabywca ponosi wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego).
XIII. Przekazanie przedmiotu drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnego) nastąpi po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny należnej za przedmiot licytacji ustnej (przetargu ustnego).
XIV. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy. Nastąpi to nie później niż 7 dni od dnia przybicia. XV. P.o. dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego zastrzega, że może odwołać licytację ustną (przetarg ustny) w każdym czasie bez podania przyczyny. W tym przypadku wadium zostanie zwrócone wszystkim uczestnikom.
XVI. Ogłoszenie o drugiej licytacji ustnej (przetargu ustnym) zamieszcza się na stronie internetowej organizatora licytacji ustnej (przetargu ustnego) www.gwpk.pl, BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

p.o. Dyrektora 
Witold Kwapiński

Do pobrania:
1. Drugie ogłoszenie o licytacji ustnej pojazdu Opel Astra (834.33 kB)