Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy wkrótce zostanie pozbawiony większości barier. Co to znaczy? W ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępne parki przyrodnicze” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, który jest częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, zwiększymy dostępność Pracowni Dydaktycznej oraz Ogrodu Edukacyjnego „Rycykowy Zakątek” dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja opierać się będzie na likwidacji barier architektonicznych i przystosowaniu obiektu GWPK dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Logotyp Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój

Działania te umożliwią stworzenie dogodnych warunków dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami, by mogły w pełni korzystać z oferty edukacyjnej jaką proponuje Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w myśl zasady równości szans i niedyskryminacji.

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, logotyp Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

 Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni