Zajęcia w Pracowni Dydaktycznej GWPK

Zajęcia w Pracowni Dydaktycznej GWPK

Tematy zajęć edukacyjnych realizowanych przez pracowników GWPK w ramach oferty edukacyjnej przeznaczonej m.in. dla osób niepełnosprawnych:

 • Aromaterapia – poznajemy zapachy przyrody,
 • Różnorodność kształtów, faktur i kolorów – rola zmysłów w przyrodzie,
 • Sensoplastyka – kreatywne doświadczanie rzeczywistości,
 • Rola roślin w przyrodzie – warsztaty ogrodnicze,
 • Ogród pełen gier i zabaw,
 • Stwórz swój wymarzony Park – modelowanie 3D,
 • Park po omacku – dotykowe zapoznanie z przyrodą,
 • Boso przez Park – przyrodnicza podróż przez „Rycykowy Zakątek”,
 • Interaktywnie z niepełnosprawnością,
 • Drzewa i ich znaczenie w wierzeniach i zwyczajach ludu,
 • Las i jego struktura,
 • Ptasia edukacja – o ptakach i ich głosach,
 • Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe GWPK,
 • Formy ochrony przyrody na terenie GWPK,
 • Skarby z ula – ich wartość, smak i zastosowanie,
 • Rady na odpady – po co i jak segregować śmieci,
 • Fascynujący świat skał i minerałów – jak je rozpoznać i skąd się wzięły,
 • Odloty, czyli rzecz o ptakach – obserwacje ornitologiczne w terenie.

Przy siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu znajduje się Pracownia Dydaktyczna oraz Ogród Edukacyjny „Rycykowy Zakątek”. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz eksponaty dotyczące walorów przyrodniczych i kulturowych Parku. W Pracowni realizowane są różne formy zajęć edukacyjnych, np. prelekcje, pokazy, wykłady, warsztaty, konferencje i seminaria.

Ogród Edukacyjny „Rycykowy Zakątek” podzielony jest na siedem enklaw tematycznych związanych z zasobami Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Poszczególne enklawy noszą następujące nazwy:

 • Klimat i astronomia,
 • Las wokół nas,
 • Ptaki wokół nas,
 • Krajobraz doliny Wisły,
 • Motyli świat,
 • Jezioro i jego otoczenie,
 • Królewski gród Kowal.

Zajęcia edukacyjne w Ogrodzie prowadzone są w oparciu o zasoby pojedynczych enklaw lub ich grupy.

zajęcia w Ogrodzie Edukacyjnym Rycykowy Zakątek

Zajęcia w Ogrodzie Edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”

Ule kłodowe na terenie GWPK - zajęcia edukacyjne

Ule kłodowe na terenie GWPK - zajęcia edukacyjne

Zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach Siedziba GWPK w Kowalu

Zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach Siedziba GWPK w Kowalu

Dzięki realizacji projektu pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy mógł zwiększyć dostępność Pracowni Dydaktycznej oraz Ogrodu Edukacyjnego „Rycykowy Zakątek” dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Działania te umożliwiły stworzenie dogodnych warunków dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami, by mogły w pełni korzystać z oferty edukacyjnej, jaką proponuje Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w myśl zasady równości szans i niedyskryminacji. Poza fizycznym udostępnieniem obiektów GWPK istotnym elementem przedsięwzięcia jest organizacja dedykowanych spotkań edukacyjnych, które opierając się na tematyce przyrodniczej są skierowane zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i osób starszych.

W celu poszerzenia wiedzy środowiskowej i ekologicznej, poprawy samopoczucia, rozwoju intelektu, a także zwiększenia sprawności motorycznej osób z zaburzeniami słuchu, wzroku, ruchowymi i psychicznymi zaplanowano atrakcyjne zajęcia. Całokształt działań ma na celu wspomaganie integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, stworzenie okazji do uczestnictwa w życiu społecznym oraz uniknięcie psychologicznych konsekwencji izolacji.

logotypy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

logotyp Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Oferta edukacyjna - "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni"4626 kB