Źródło obrazu: Freepik


Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeni są mieszkańcy większości polskich miast.

Co może zrobić państwo?

Państwo jako organizacja posiadająca monopol na stanowienie prawa i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych:

 • powinno tworzyć ramy prawne sprzyjające realizacji efektywnych działań, mających na celu poprawę jakości powietrza,
 • realizować cele polityki unijnej w zakresie wypełniania zobowiązań redukcji emisji,
 • zapewnić społeczeństwu prawo do dostępu do informacji, udziału w tworzeniu krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza,
 • uwzględniać kwestie zanieczyszczeń powietrza i ich konsekwencji w dyskusji dotyczącej źródeł energii i systemu energetycznego naszego kraju,
 • tworzyć trwałe platformy dialogu z obywatelami i organizacjami pozarządowymi na temat jakości powietrza,
 • tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju i rozpowszechniania technologii sprzyjających poprawie powietrza,
 • rozwijać mechanizmy kontrolowania źródeł niskiej emisji
 • upowszechniać mechanizmy finansowe sprzyjające poprawie jakości powierza.

Co może zrobić gmina?

Gmina wykonuje większość zadań samorządu terytorialnego o znaczeniu lokalnym. Jako organ władzy samorządowej może i powinna powoływać komisje lub zespoły zadaniowe złożone z radnych i przedstawicieli lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych i innych specjalistów, których zadaniem jest wypracowanie rekomendacji dla działań gminy z zakresie poprawy jakości powietrza.

Gmina powinna:

 • zmieniać lokalne prawo w celu poprawy jakości powietrza,
 • tworzyć Programy Ograniczania Niskiej Emisji,
 • rozwijać transport zbiorowy i infrastrukturę rowerową,
 • podnosić świadomość społeczności lokalnych na temat jakości powietrza,
 • dbać o zieleń, kompensującą zanieczyszczenia powietrza.

Co może zrobić obywatel?

Większość Polaków uważa, że zanieczyszczenia powierza to istotny problem i twierdzi, że powinny zostać podjęte dodatkowe środki w walce z problemami zdrowotnymi na tle zanieczyszczeń powietrza. Nasze codzienne wybory mają również wpływ na jakość powietrza, więc możemy:

 • inwestować w sprawny piec grzewczy i dobrej jakości opał,
 • zamienić jazdę samochodem na transport publiczny bądź rower,
 • zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną,
 • inwestować w energooszczędne urządzenia domowe,
 • angażować się na rzecz ochrony powietrza.

Źródła: www.powietrze.org.pl

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.