Projekt realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek został złożony 16 maja 2012 roku i pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej, następnie przekazany do Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów, która została zakończona w dniu 14 sierpnia 2012 r. z wynikiem pozytywnym. Przedmiotem inwestycji jest dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych z Włocławka do miejscowości Dębniaki, gmina Kowal. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu od 1992 roku prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych, który położony jest we Włocławku na ul. Paprociej 19. Do utrudnień w prowadzeniu ośrodka można zaliczyć, brak na terenie ośrodka niezbędnej infrastruktury w tym bieżącej wody i elektryczności, brak zaplecza do udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej. Obecnie użytkowane woliery zostały zbudowane w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Są wyeksploatowane i wymagają kapitalnego remontu lub budowy od podstaw.<

Nr wniosku: RPKP.02.06.00-008/12
Całkowita wartość projektu – 373.969,04 zł
Wartość dofinansowania – 257.608,95 zł
Termin zakończenia projektu – grudzień 2013 r.

Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.mojregion.eu.

Logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego