Projekt realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek został złożony 16 maja 2012 roku i pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej, następnie przekazany do Biura Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów, która została zakończona w dniu 14 sierpnia 2012 r. z wynikiem pozytywnym. Przedmiotem inwestycji jest dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych z Włocławka do miejscowości Dębniaki, gmina Kowal. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu od 1992 roku prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych, który położony jest we Włocławku na ul. Paprociej 19. Do utrudnień w prowadzeniu ośrodka można zaliczyć, brak na terenie ośrodka niezbędnej infrastruktury w tym bieżącej wody i elektryczności, brak zaplecza do udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej. Obecnie użytkowane woliery zostały zbudowane w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Są wyeksploatowane i wymagają kapitalnego remontu lub budowy od podstaw.

Nr wniosku: RPKP.02.06.00-008/12
Całkowita wartość projektu – 373.969,04 zł
Wartość dofinansowania – 257.608,95 zł
Termin zakończenia projektu – grudzień 2013 r.

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.mojregion.eu.