Projekt realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek został złożony 11 lipca  2013 roku po pozytywnym zweryfikowaniu na etapie oceny formalnej został przekazany do Biura Obsługi Oceny merytorycznej Projektów. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu została zakończona dnia 14 grudnia  2014  roku z wynikiem pozytywnym.

     Przedmiotem projektu jest modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska. Inwestycja  zostanie zrealizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim na obszarze gmin: Miasto Kowal, Kowal (gmina wiejska) , Baruchowo, w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie studium wykonalności, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej), prace inwestycyjne (w tym: wykup gruntu, utwardzenie drogi dojazdowej do wieży widokowej, wykonanie parkingu przy wieży widokowej, wykonanie ogrodzenia wokół parkingu i wzdłuż drogi utwardzonej, wykonanie ogrodzenia wokół parkingu i wzdłuż drogi utwardzonej, rozbiórka starej i wykonanie nowej wieży widokowej przy Jeziorze Rakutowskim, wykonanie platformy widokowej przy Jeziorze Rakutowskim, wykonanie platformy widokowej z ławkami przy Jeziorze Lubiechowskim, wykonanie wiaty turystycznej, wykonanie dziesięciu tablic edukacyjnych), zarządzanie projektem, promocja projektu, opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce dydaktycznej oraz mapy GWPK z opisem ścieżki dydaktycznej, audyt zewnętrzny projektu.

Na zmodernizowanej ścieżce o długości 28,3 km będzie zlokalizowanych 7 przystanków z następującą infrastrukturą:

1)      Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych – tablica informacyjno-edukacyjna.
2)      Wydmy i kompleks borów w okolicy Dębniaków – tablica informacyjno-edukacyjna.
3)      Jezioro Lubiechowskie – tablica informacyjno-edukacyjna i platforma widokowa.
4)      Jezioro Rakutowskie  i wieś Krzewent – tablica informacyjno-edukacyjna i wieża widokowa z podestem. Przy przystanku zostanie ponadto utworzony parking dla autokarów i samochodów, na przystanku  zostanie zlokalizowana również wiata turystyczna.
5)      Kompleks łąk w okolicach Gorenia Nowego – tablica informacyjno-edukacyjna.
6)      Użytek ekologiczny „Olszyny Bobrowe” – tablica informacyjno-edukacyjna.
7)      Rezerwat „Olszyny Rakutowskie” – tablica informacyjno-edukacyjna.

Ponadto, na placu przy nowej pracowni GWPK w miejscu startu i zakończenia trasy będzie zlokalizowana tablica z mapą szlaku, przy ośrodku rehabilitacji ptaków oraz przy wieży widokowej nad Jeziorem Rakutowskim zostaną zamontowane tablice informacyjne dotyczące Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Nr wniosku: RPOWKP 95/II/2.6/2013
Całkowita wartość projektu – 399 135,00 zł
Wartość dofinansowania – 339 264,75  zł
Planowany termin zakończenia projektu – grudzień  2014 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.mojregion.eu.