Projekt realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek został złożony 11 lipca  2013 roku po pozytywnym zweryfikowaniu na etapie oceny formalnej został przekazany do Biura Obsługi Oceny merytorycznej Projektów. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu została zakończona dnia 14 grudnia  2014  roku z wynikiem pozytywnym.

Przedmiotem projektu jest modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska. Inwestycja  zostanie zrealizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim na obszarze gmin: Miasto Kowal, Kowal (gmina wiejska) , Baruchowo, w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie studium wykonalności, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej), prace inwestycyjne (w tym: wykup gruntu, utwardzenie drogi dojazdowej do wieży widokowej, wykonanie parkingu przy wieży widokowej, wykonanie ogrodzenia wokół parkingu i wzdłuż drogi utwardzonej, wykonanie ogrodzenia wokół parkingu i wzdłuż drogi utwardzonej, rozbiórka starej i wykonanie nowej wieży widokowej przy Jeziorze Rakutowskim, wykonanie platformy widokowej przy Jeziorze Rakutowskim, wykonanie platformy widokowej z ławkami przy Jeziorze Lubiechowskim, wykonanie wiaty turystycznej, wykonanie dziesięciu tablic edukacyjnych), zarządzanie projektem, promocja projektu, opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce dydaktycznej oraz mapy GWPK z opisem ścieżki dydaktycznej, audyt zewnętrzny projektu.

Na zmodernizowanej ścieżce o długości 28,3 km będzie zlokalizowanych 7 przystanków z następującą infrastrukturą:

  1. Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych – tablica informacyjno-edukacyjna.
  2. Wydmy i kompleks borów w okolicy Dębniaków – tablica informacyjno-edukacyjna.
  3. Jezioro Lubiechowskie – tablica informacyjno-edukacyjna i platforma widokowa.
  4. Jezioro Rakutowskie  i wieś Krzewent – tablica informacyjno-edukacyjna i wieża widokowa z podestem. Przy przystanku zostanie ponadto utworzony parking dla autokarów i samochodów, na przystanku  zostanie zlokalizowana również wiata turystyczna.
  5. Kompleks łąk w okolicach Gorenia Nowego – tablica informacyjno-edukacyjna.
  6. Użytek ekologiczny „Olszyny Bobrowe” – tablica informacyjno-edukacyjna.
  7. Rezerwat „Olszyny Rakutowskie” – tablica informacyjno-edukacyjna.

Ponadto, na placu przy nowej pracowni GWPK w miejscu startu i zakończenia trasy będzie zlokalizowana tablica z mapą szlaku, przy ośrodku rehabilitacji ptaków oraz przy wieży widokowej nad Jeziorem Rakutowskim zostaną zamontowane tablice informacyjne dotyczące Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Nr wniosku: RPOWKP 95/II/2.6/2013
Całkowita wartość projektu – 399 135,00 zł
Wartość dofinansowania – 339 264,75  zł
Planowany termin zakończenia projektu – grudzień  2014 r.

Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska

Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska

Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska

Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska

Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.mojregion.eu.

logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego