Projekt realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek został złożony 9 maja 2012 roku po pozytywnym zweryfikowaniu na etapie oceny formalnej został przekazany do Biura Obsługi Oceny merytorycznej Projektów. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu została zakończona 8 października 2012 roku z wynikiem pozytywnym. Konieczność realizacji w/w projektu wynika z analizy funkcjonalno-użytkowej obecnie istniejącego obiektu – Pracownia Dydaktyczna. Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy posiada budynek pracowni dydaktycznej, którego budowa rozpoczęła się w 1998 r. i prowadzona była do 2000 r. Ze względu na brak środków finansowych na dokończenie budowy prace zostały ograniczone do prac zabezpieczających. Do chwili obecnej budynek pozostaje w stanie surowym zamkniętym. Nowy obiekt powstały na bazie wykończenia budynku pracowni dydaktycznej będzie w pełni przystosowany do realizacji programu edukacji przyrodniczej. W bazie powierzchni 277,06 m2 zaprojektowano: pracownię turystyki i promocji, pracownię kształtowania i krajobrazu, pracownię monitoringu środowiskowego, izbę przyrodniczo-kulturową, szatnię, bibliotekę, salę edukacyjno-projekcyjną i prezentacji przyrodniczej, zaplecze sali edukacyjnej.

Nr wniosku: WND-RPKP.02.06.00-04-034/11
Całkowita wartość projektu – 469 278,62 zł

Wartość dofinansowania – 278 806,10 zł
Planowany termin zakończenia projektu – grudzień 2014 r.

     Ze względu na trudności związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, został wydłużony okres realizacji projektu do dnia 31.12.2014 r. oraz zwiększona została całkowita wartość projektu o sumę 66 064,19 zł, nie uległa natomiast zmianie wartość dofinansowania. W dniu 2 czerwca 2014 r. została podpisana umowa na prace budowlano-adaptacyjne z wyłonionym w trzecim postępowaniu przetargowym wykonawcą. W myśl zawartej umowy prace powinny zakończyć się do dnia 31.10.2014 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.mojregion.eu.