Projekt realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wniosek został złożony 9 maja 2012 roku po pozytywnym zweryfikowaniu na etapie oceny formalnej został przekazany do Biura Obsługi Oceny merytorycznej Projektów. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu została zakończona 8 października 2012 roku z wynikiem pozytywnym. Konieczność realizacji w/w projektu wynika z analizy funkcjonalno-użytkowej obecnie istniejącego obiektu – Pracownia Dydaktyczna. Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy posiada budynek pracowni dydaktycznej, którego budowa rozpoczęła się w 1998 r. i prowadzona była do 2000 r.

Ze względu na brak środków finansowych na dokończenie budowy prace zostały ograniczone do prac zabezpieczających. Do chwili obecnej budynek pozostaje w stanie surowym zamkniętym. Nowy obiekt powstały na bazie wykończenia budynku pracowni dydaktycznej będzie w pełni przystosowany do realizacji programu edukacji przyrodniczej. W bazie powierzchni 277,06 m2 zaprojektowano: pracownię turystyki i promocji, pracownię kształtowania i krajobrazu, pracownię monitoringu środowiskowego, izbę przyrodniczo-kulturową, szatnię, bibliotekę, salę edukacyjno-projekcyjną i prezentacji przyrodniczej, zaplecze sali edukacyjnej.

Nr wniosku: WND-RPKP.02.06.00-04-034/11
Całkowita wartość projektu – 469 278,62 zł
Wartość dofinansowania – 278 806,10 zł
Planowany termin zakończenia projektu – grudzień 2014 r.

Ze względu na trudności związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, został wydłużony okres realizacji projektu do dnia 31.12.2014 r. oraz zwiększona została całkowita wartość projektu o sumę 66 064,19 zł, nie uległa natomiast zmianie wartość dofinansowania. W dniu 2 czerwca 2014 r. została podpisana umowa na prace budowlano-adaptacyjne z wyłonionym w trzecim postępowaniu przetargowym wykonawcą. W myśl zawartej umowy prace powinny zakończyć się do dnia 31.10.2014 r.

Wnętrze budynku podczas budowy pracowni dydaktycznej

budowa pracowni dydaktycznej

budowa pracowni dydaktycznej etap izolacji termicznej budynku

budowa pracowni dydaktycznej etap izolacji termicznej budynku

budowa pracowni dydaktycznej, budynek z pomalowaną elewacją

budowa pracowni dydaktycznej, elewacja budynku od frontu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.mojregion.eu.

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego