W ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępne parki przyrodnicze” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, który jest częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, zwiększymy dostępność Pracowni Dydaktycznej oraz Ogrodu Edukacyjnego „Rycykowy Zakątek” dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Działania te umożliwią stworzenie dogodnych warunków dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami, by mogły w pełni korzystać z oferty edukacyjnej jaką proponuje Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w myśl zasady równości szans i niedyskryminacji.

logotypy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działania będą polegać na niwelowaniu barier zapewniając możliwość swobodnego i komfortowego poruszania się po terenie siedziby i ogrodu GWPK. Zaplanowano dobudowę zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, a także podjazdów do altany oraz wiaty znajdujących się na terenie Ogrodu Edukacyjnego. Aby umożliwić korzystanie z oferty edukacyjnej Parku osobom niewidzącym i niedowidzącym zaplanowano przekazanie podstawowych informacji za pomocą zapisu Braille'a. Osoby niedosłyszące oraz głuche będą miały możliwość uczestniczyć w spotkaniach z udziałem tłumacza języka migowego oraz z wykorzystaniem pętli induktofonicznej.

Poza fizycznym udostępnieniem obiektów GWPK istotnym elementem przedsięwzięcia jest organizacja dedykowanych spotkań edukacyjnych, które opierając się na tematyce przyrodniczej będą skierowane zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i osób starszych. W tym celu wykorzystane zostaną już istniejące ścieżki edukacyjne umożliwiające poszerzenie wiedzy przyrodniczej. W celu poprawy samopoczucia, rozwoju intelektu, a także zwiększenia sprawności motorycznej osób z zaburzeniami ruchowymi i psychicznymi zaplanowano atrakcyjne zajęcia z ogrodoterapii.

Podjęte rozmowy z organizacjami stowarzyszającymi osoby niepełnosprawne pokazują potrzebę dodatkowych spotkań w otoczeniu natury, gdzie różnego rodzaju niepełnosprawności z czynników dyskryminujących staną się czynnikami zbliżającym ludzi umożliwiając nawiązanie nowych kontaktów. Aby zwiększyć predyspozycje pracowników GWPK do współpracy z niepełnosprawnymi uwzględniono szereg kursów i szkoleń z zakresu pomocy i komunikacji z osobami niepełnosprawnym, jak na przykład kurs języka migowego oraz kurs pierwszej pomocy. Potencjał planowanych zajęć warsztatowych zostanie zwiększony poprzez szkolenia dla pracowników parku z zakresu terapii zajęciowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, jak np. Trening Umiejętności Społecznych czy kurs terapii behawioralnej. Całokształt streszczonych powyżej działań ma na celu wspomaganie integracji OzN z otoczeniem, stworzenie okazji do uczestnictwa w życiu społecznym oraz uniknięcie psychologicznych konsekwencji izolacji.

logotyp Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych