Bulwary oraz most na rzece Wiśle we Włocławku

O wysokiej atrakcyjności turystycznej GWPK decydują walory turystyczne środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego.

Najważniejszymi elementami środowiska przyrodniczego wpływającymi na atrakcyjność turystyczną Parku są: sieć wodna, szata leśna i rzeźba terenu.

Obszar GWPK charakteryzuje się stosunkowo niską gęstością sieci wód powierzchniowych. Występuje tu jednak 25 jezior o powierzchni ponad 10 ha, a więc potencjalnie nadających się do użytkowania turystycznego. Jeziora te połączone są ze sobą wąskimi i płytkimi ciekami, z których tylko Skrwa Lewa nadaje się do użytkowania jako szlak kajakowy. Niekorzystne jest to, że większość jezior jest w stadium zarastania, co w znacznym stopniu ogranicza ich dostępność turystyczną. Czynnikiem sprzyjającym jest natomiast to, że większość jezior cechuje się II - klasą czystości wód.