Funkcjonujący obecnie Nadgoplański Park Tysiąclecia rozpoczął swoją działalność 15 września 1967roku. Wówczas uznano teren parku za rezerwat przyrody Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Dz.U.z 1967r Nr 53 poz. 263). Ówczesny rezerwat obejmował ochroną łącznie powierzchnię 12.683.76ha, z czego 2167,63ha to tereny objęte ochroną ścisłą.

Celem utworzenia jednej z 10 form ochrony przyrody w Polsce na tym obszarze było:  

  • zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony ptaków przelotnych,
  • zabezpieczenie wartosci historycznych tego rejonu związanych z początkami Państwa Polskiego,

oraz ochrona naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu. 

Dodatkowo, wyróżniono spośród areałów ochrony ścisłej 7 obszarów o szczególnym znaczeniu tj. Trzciny Giżewskie, Zatoka Sucha, Kąty Kickowskie, Bąbule, Zatoka Biała Osoba, Bachorze i Potrzymionek. Każdy z tych obszarów, obejmuje zasięgiem to, co w Nadgoplańskim Parku jest najcenniejsze.

NAZWA OBSZARU

POŁOŻENIE   
I POWIERZCHNIA

FLORA
OBSZARU

FAUNA
OBSZARU

I
TRZCINY GIŻEWSKIE

N-W część nadgopla;
53ha

trzciny, pałka wąsko
i szerokolistna, mozga trzcinowata, manna mielec, kosaciec żółty

Gęsi gęgawy, żurawie, wodniki, kropiatki, wąsatki, rokitniczki

II
ZATOKA SUCHA

N-E cześć nadgopla; od Karasiowej do półwyspu Ameryka;
58ha

turzyce, trzcina, wierzba szara, bez czarny, topole, olchy czarne, kruszczyk błotny,

Bączki, cierniówki, kosy, sikorki bogatki, drozdy, gęsi gęgawy, kokoszki wodne, perkozy dwuczube

III
KĄTY KICKOWSKIE

Od lasu rusinowskiego do Kątów Kickowskich; 47ha

Teren bagienny, skolochloa trzcinowata,

Łyski, bąki, brzęczki, gęsi gęgawy, wąsatki

IV
BĄBULE

Północny cypel p. Potrzymiech; Górki Popowskie, Bąbula Mała,
52,23ha

Trzcinowiska, olsze, osiki, brzozy, wierzba szara,

Kaczki, mewy, kormorany, rybitwy, bielik,

V
BIAŁA
OSOBA

Zachodni brzeg półwyspu Potrzymiech;
26ha

Trzcinowiska;

Gęsi gęgawy, łyski, czapla siwa, błotniak stawowy;

VI
BACHORZE

S-W część półwyspu Potrzymiech;
80ha

Bagna Bachorzy – olchy, wierzby;

Kuklik pospolity

Gęsi gęgawy, żurawie, bąki

VII
POTRZYMIONEK

Południowa część zatoki Pięciu Wysp;
81ha

Wierzba, brzoza, olcha

Gęsi gęgawy, błotniak stawowy, łabędź niemy, perkozy dwuczube, rokitniczki.