Prace magisterskie znajdujące się w bibliotece Tucholskiego Parku Krajobrazowego, pisane w oparciu między innymi o materiały znajdujące się w TPK:

 1. "Inwentaryzacja cisa (Taxus baccata L.) i warunki przyrodnicze w rezerwacie ,,Cisy nad Czerską Strugą”.
  Nr inw. TPK/259
  (Metoda i nadzór prof. dr hab. Stanisław Król),
  Poznań, 1994 r. Autor: Ewa Orlikowska
 2. "Aleksander Janta – Połczyński, działalność literacka i społeczna”.
  Nr inw. TPK/260
  Praca magisterska napisana w Katedrze Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej pod kierunkiem prof. dr hab. B. Kosmanowej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Wydział Humanistyczny.
  Autor: Sylwia Marasz, Bydgoszcz 1995 r.
 3. "Prasa tucholska w latach 1945 – 1994”
  nr inw. TPK/263
  Praca magisterska napisana w Katedrze Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły Kosmanowej.
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy 1995 r.
 4. "Zróżnicowanie sosny zwyczajnej (PINUS SYLVESTRIS L.) z terenu Borów Tucholskich zbadane na podstawie cech morfologicznych igieł”.
  nr inw. TPK/645
  Praca napisana w Zakładzie Genetyki Instytutu Biologii Eksperymentalnej pod kierunkiem dr hab. Lecha Urbaniaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Autor: Leszek karliński, Poznań 2001 r.
 5. "Zmienność międzyosobnicza cech anatomicznych igieł sosna zwyczajnej (Pinis sylvestris L.) w populacji ,,Jeziorka Kozie” w Borach Tucholskich”.
  Nr inw. TPK/646
  Praca licencjacka . Promotor dr hab. Lech Urbaniak. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Autor: Ilona Zając, Poznań 2001 r.
 6. "Synantropizacja szaty roślinnej rezerwatu przyrody ,,Jeziorka Zdręczno”
  nr inw. TPK/826
  Praca dyplomowa napisana w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska pod kierunkiem dr Hanny Ratyńskiej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych.
  Autor: Piotr Czarnecki, Bydgoszcz 2002 r.
 7. "Inwentaryzacja przyrodnicza Tucholskiego Parku Krajobrazowego – rzeka Stążka”
  (w gabinecie dyrektora)
  Międzywydziałowy Zakład Kształtowania Środowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. Praca pod kierunkiem: doc. dr hab. Stanisław Borsuk – Kierownik tematu
  Autorzy: dr Marek Antoni Ramczyk, dr Mieczysław Stachowiak, mgr inż. Benedykt Kowalewski, mgr Ewa Długoszewska, mgr inż. Ryszard Dąbkowski, mgr inż. Krzysztof Chodakowski, mgr inż. Jerzy Ciechalski, mgr inż. Tomasz Maciejewski, mgr Janusz Katafiasz, Hanna Brzezińska, Wojciech Grabarz. Bydgoszcz, 1990 r.
 8. "Intensywność użytkowania na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego jako pole konfliktów w świetle prawa o ochronie przyrody”
  (w gabinecie dyrektora)
  Praca studialna napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Andrzeja Mizgajskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum Edukacyjne Zarządzania Środowiskiem Studium ,,Zarządzania Środowiskiem”
  autor: mgr inż. Remigiusz Popielarz, Poznań 2001 r.
 9. "Obóz jeniecki w Rudzkim Moście”.
  Nr inw. TPK/48 ziel.
  Kserokopia pracy mag., w której wykorzystano fotografie z archiwum Muzeum Borów Tucholskich.
  Autor: - Urbański - udostępnił pracę bez podania danych osobowych oraz uczelni w 1998 r.
 10. "Rezerwaty przyrody na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego i ich znaczenie w praktyce”.
  Nr inw. TPK/672
  Praca napisana pod kierunkiem dr Jana Sicińskiego na Podyplomowym Studium Przyrody i Terenowej edukacji Ekologicznej przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.
  Łódź – Suszek 2001 r. Autor pracy: mgr Hanna Szmelter
 11. "Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-1961)”
  Nr inw. TPK/47 ziel.
  Praca magisterska napisana w Instytucie Historii pod kierunkiem prof. Andrzeja Pepłowskiego.
  Słupsk 1998. Autor: Anna Kuklińska
 12. "Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi”
  Nr inw. TPK/128 ziel.
  Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Barbary Janiszewskiej-Minster. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Instytut Historii – Podyplomowe Studium Historii i Edukacji Obywatelskiej.
  Bydgoszcz 2001 r. Autor: Danuta Chudzińska
 13. "Tucholski Park Krajobrazowy jako obszar turystyczny”
  Nr inw. TPK/127 ziel.
  Praca kontrolna napisana pod opieką mgr inż. Remigiusza Popielarz w TPK.
  Autor: Justyna Skrętowska, Anna Świątek – studentki I roku GTiH Uniwersytet Łódzki Katedra Geografii Miast i Turyzmu. Tuchola – Łódź 2000 r.
 14. "Potencjał środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego”.
  Nr inw. TPK/632
  Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. A. Rachockiego w Katedrze Geografii fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.
  Gdańsk 1998 r. Autor: Roman Orlikowski
 15. "Monografia Tucholskiego Parku Krajobrazowego”
  Nr inw. TPK/759
  Praca magisterska pod kierunkiem prof. Dr hab. Jana Szupryczyńskiego w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego – Wydział Matematyki, Techniki Nauk Przyrodniczych, Instytut Geografii.
  Bydgoszcz 2003 r. Autor: Grzegorz Gałązka
 16. "Rozwój turystyki w powiecie tucholskim”.
  Nr inw. TPK/141 ziel.
  Praca zaliczeniowa z Podstaw Rozwoju Turystyki w Wyższej Pomorskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa.
  Bydgoszcz 2002 r. Autor: Anna Połom
 17. "Możliwość reintrodukcji cisa pospolitego Taxus baccata w warunkach siedliskowych i gospodarczych Obrębu Wierzchlas w Nadleśnictwie Zamrzenica” .
  TPK/146 ziel. (praca na CD)
  Praca magisterska napisana w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska pod kierunkiem dr hab. Adama Barcikowskiego prof. UMK i opieką dr Wiesława Cyzmana.
  Toruń 2004 r. autor: Przemysław Podlewski
 18. "Szata roślinna rezerwatu ,,Jezioro Zdręczno”.
  TPK/789
  Praca magisterska napisana w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody pod kierunkiem dr hab. Adama Barcikowskiego prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. (opiekun pracy dr Wiesław Cyzman).
  Toruń, 2004. Autor: Krzysztof Werner
 19. "Wartości turystyczne Tucholskiego Parku Krajobrazowego”.
  TPK/794
  Praca inżynierska napisana w Akademii Techniczno-Rolniczej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy na Wydziale Zootechnicznym w Katedrze Ekologii pod kierunkiem prof. dr hab. S. Seniczaka.
  Bydgoszcz 2005. Autor: Beata Wojnerowicz (darowana 22.12.2004 r.)
 20. "Atrakcje turystyczne oraz sposoby ich wykorzystania na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego “.
  TPK/796
  Praca dyplomowa – licencjacka wykonana w Zakładzie Podstaw Turystyki pod kierunkiem dr Antoniego Zwolińskiego w Wyższej Pomorskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.
  Bydgoszcz, 2004. Autor: Anna Połom (darowana 13.01.2005 r.)
 21. "Ochrona Borów Tucholskich w aspekcie edukacji ekologicznej” na płytce CD
  Praca magisterska
  Bydgoszcz, 2006. Autor: Alicja Stanisławska
 22. "Zróżnicowanie i zmienność sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) ze szczególnym uwzględnieniem Borów Tucholskich”.
  Nr inw. TPK/827
  Praca licencjacka - wykonana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Biologii Eksperymentalnej Zakład Genetyki
  Poznań 2003. Autor: Sławomira Fąferek promotor: Lech Urbaniak
 23. "Walory Przyrodniczo-turystyczne rezerwatu przyrody ,,Dolina Rzeki Brdy”. Nr inw. TPK/843 Praca inżynierska wykonana w Katedrze Morfologii Zwierząt i Łowiectwa pod kierunkiem dr inż. Benedykta Skoczylasa Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 2008 r; autor : Aneta Chrostowska
 24. "Sosna zwyczajna na tle cisa pospolitego w rezerwacie przyrody ,,Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie”.
  Nr inw. TPK/847
  Praca inżynierska- napisana pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Jabłońskiego prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jadwigi Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, kierunek: ochrona środowiska, Specjalność: Ochrona Środowiska Przyrodniczego
  Bydgoszcz 2008 r – autor: Magdalena Machoń
 25. "Ochotkowate z plemienia Tanytarsini (Diptera:Choronomidae) jeziora Śpierewnik w Borach Tucholskich”
  Nr inw. TPK/964
  Praca magisterska wykonana w Katedrze Zoologii Bezkręgowców pod kierunkiem dra Wojciecha Giłki na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Biologii.
  Gdynia 2009 r – autor: Anna Leszczuk