W dniach 8-9 maja br. Tucholski Park Krajobrazowy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował warsztaty geomorfologiczne. Zarówno część teoretyczną jak i terenową poprowadzili:  dr Adam Krupa oraz dr Mirosław Rurek z Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy.

W pierwszej części teoretycznej, która odbyła się w sali edukacyjnej przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, uczestniczyli uczniowie z Technikum Leśnego w Tucholi oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.

Druga część teoretyczna dla osób zajmujących się ochroną przyrody odbyła się w terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła.

Tematyka prezentacji to:

- Charakterystyka rzeźby terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego;

- Współczesne procesy rzeźbotwórcze na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego i okolic. 

Po części teoretycznej grupa udała się na wyznaczone i zbadane wcześniej stanowiska, do których opracowane zostały i przedstawione w terenie postery.

Tematyka posterów to:

- Wydmy śródlądowe – obręb Klocek;

- Procesy erozyjne w obrębie niszy źródliskowej na przykładzie rezerwatu przyrody „Źródła Rzeki Stążki” – obręb Zalesie;

- Antropogeniczne przekształcenie rzeźby terenu (stawy wzdłuż koryta rzeki Czerska Struga) oraz geomorfologiczne efekty działalności bobrów – obręb Legbąd;

- Formy akumulacji lodowcowej – obręb Legbąd.

 W drugim dniu uczestnicy warsztatów udali się na kolejne dwa stanowiska:

- Antropogeniczne przekształcenie rzeźby terenu w dolinie Hozjanny (związane z nieistniejącym młynem wodnym) – obręb Kiełpin;

- Antropogeniczne przekształcenie rzeźby terenu na obszarze dawnej kopalni węgla brunatnego – Obręb Piła.

Teren Tucholskiego Parku Krajobrazowego był kształtowany przez różne czynniki i procesy przez ponad 20 000 lat. Dzisiejszy układ i charakter niezmiernie ciekawej rzeźby terenu w decydującej mierze jest efektem działalności ostatniego lądolodu skandynawskiego, późniejszego zaniku wieloletniej zmarzliny i wytapiania brył martwych lodów lodowcowych, procesów eolicznych i fluwialnych. Inne procesy odgrywały już zdecydowanie mniejszą rolę w przekształcaniu krajobrazu, chociaż były także uwarunkowane zmianami klimatu.

Warsztaty okazały się być doskonałą formą pogłębienia wiedzy dot. form rzeźby powierzchni Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz procesach je tworzących i przekształcających.

Realizacja warsztatów, w których udział wzięło łącznie 87 osób była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.