Informujemy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do jubileuszowej XX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2019 roku.

Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa. Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl pod linkiem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/nagrody-marszalka Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2020 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).