1. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi
Tucholski Park Krajobrazowy - partner konkursu
2. Patronat honorowy:
Rektor Politechniki Bydgoskiej
3. Cel konkursu:
- Tworzenie nowych siedlisk i miejsc lęgowych dla: ptaków, owadów i nietoperzy.
- Poznanie wybranego zwierzęcia skrzydlatego, jego biologii i fizjologii, mieszkańca Borów Tucholskich.
- Uświadomienie pozytywnej roli zwierząt w życiu człowieka.
- Ochrona środowiska poprzez ponowne wykorzystanie odpadów.
- Poznanie kreatywnej techniki plastycznej – upcyklingu (jest formą odzysku, polegającą na przywróceniu odpadom walorów użytkowych, a nawet więcej – na uczynieniu odpadów bardziej wartościowymi niż surowce, z których się składają).
4. Zasady uczestnictwa:
Adresaci:
konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Uczestnicy będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
I kategoria - klasa I-III
II kategoria - klasa IV-V
III kategoria - klasa VI-VIII
Prace należy wykonać indywidualnie. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane. Ocenie będą podlegać tylko prace nadesłane do dnia 12 maja 2023 r.
5. Przedmiot konkursu:
Wykonanie domku (schronu, budki lęgowej, hoteliku, itp.) dla skrzydlatych zwierząt z odpadów. Domek powinien być dostosowany do potrzeb i wymagań wybranego zwierzęcia (wielkość, rodzaj materiału, udogodnienia). Forma bez użycia materiałów sypkich i plasteliny.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
• Konstrukcja dostosowana do potrzeb i wymagań wybranego zwierzęcia.
• Wartość użytkowa.
• Kreatywność, pomysłowość, oryginalność.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia /drukowanymi literami/ - jest to warunek przyjęcia prac do konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przykleić na odwrocie oraz osobno zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z RODO.
Pracę prosimy przesyłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatorów: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi, ul. Pocztowa 10, 89-500 Tuchola z dopiskiem „konkurs plastyczny”. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a) nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach konkursu, wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: sp3.tuchola.pl oraz fb szkoły, laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie;
b) bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i drukowania nadesłanych prac. Nadesłanych prac nie zwracamy.
6. Ocena prac:
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa. Werdykt jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
7. Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród połączonej z otwarciem wystawy pokonkursowej. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni odrębnym pismem. Wręczenie nagród może odbyć się indywidualnie lub w postaci przesyłki.
8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Koordynatorzy konkursu:
Iwona Biesek - SP nr 3 tel. 52 334 21 76
Marta Jeżewska-Duraj SP Cekcyn
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Szanowni Państwo, drodzy uczniowie. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z podaniem nam Waszych danych osobowych. Dlatego, mając na uwadze Wasze dobro oraz prawo wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 „RODO”1 , do informacji z tym związanych, pragniemy przedstawić wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Tucholi przy ul. Pocztowej 10, tel. 52 3342176 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi powołała inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 500438300
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promocji konkursu. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu poprosimy o zgodę
3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inni uczestnicy konkursu a także uczniowie i goście naszej szkoły. Informacje o konkursie mogące zawierać Państwa dane osobowe przekazywane będą również do mediów lokalnych oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły, Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi oraz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i jego promocji oraz wskazanego w przepisach wewnętrznych szkoły i parku krajobrazowego czasu archiwizacji.
5. Mają Państwo prawo do:
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)
2) Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
3) Art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie celów dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4) Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne; jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt. 3).
6) Danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
7) Przetwarzanie wizerunku
Zwracamy się z prośbą o dołączenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych, załącznika nr 2. Jest to zgoda na przetwarzanie wizerunku. Chcielibyśmy, jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli wręczyć nagrody laureatom osobiście a powstałą przy tym dokumentację fotograficzną zamieścić na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY.pdf122 kB