W strukturze użytkowania terenu każdej strefy rezerwatu biosfery jest las. W strefie centralnej stanowi on prawie 86%. Udział lasów w strukturze użytkowania strefy buforowej jest nieco mniejszy, wynosi bowiem 73,74%. W strefie tranzytowej udział lasów osiąga 50,67%.

Na obszarze całego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie lasy zajmują około 59%.

OBSZAR REZERWATU BIOSFERY TO REGION ŚCIERANIA SIĘ KULTURY BOROWIACKIEJ – KASZUBSKIEJ I KOCIEWSKIEJ.

Do połowy XV wieku na rozległym obszarze Borów Tucholskich skład etniczny zamieszkującej tu ludności był jednolity. Zdecydowanie dominował element kaszubski. Skład ten uległ silnemu zróżnicowaniu od połowy XV wieku, kiedy to - na skutek przeobrażeń osadniczych – w południowej części obszaru osiadła grupa ludności kolonizacyjnej z Niemiec, zwana później Kosznajdrami (Kukier 1971). Na znaczną skalę dokonywały się tu przemiany etniczne i osadnicze począwszy od schyłku XVIII wieku aż do okresu po II wojnie światowej. Największe nasilenie tych przemian wystąpiło w drugiej połowie XIX wieku, tj. w okresie kiedy rozwinęła swą działalność pruska komisja kolonizacyjna zmierzająca do wyeliminowania rodzimego czynnika kaszubskiego. W 1945 r. i w latach następnych nastąpił odpływ ludności niemieckiej, oraz przemieszczenia wewnętrzne grup ludności zamieszkujących region Borów Tucholskich, przy mniejszym udziale osadniczym przesiedleńców z głębi Polski i repatriantów z obszarów włączonych do Związku Radzieckiego. Niezależnie od tych przeobrażeń o charakterze narodowościowym i etnicznym, na przestrzeni niemal całego minionego tysiąclecia miały miejsce asymilacyjne oddziaływania kulturowe środkowopolskich grup etnicznych (głównie Wielkopolan, Kujawian i Mazowszan).

Powyższe interakcje i procesy osadnicze doprowadziły do uformowania się trzech głównych ugrupowań etnicznych na obszarze proponowanego Rezerwatu Biosfery. Grupy te tworzą: Borowiacy Tucholscy, Borowiacy Kaszubscy i Zaboracy. Grupa pierwsza, tj. Borowiacy Tucholscy, zamieszkuje południową część obszaru. Borowiacy Kaszubscy zasiedlają rejon Chojnic i Konarzyn w zachodniej części Rezerwatu Biosfery. Terytorium Zaboraków to rejon miasta Brusy. Poza wymienionymi podstawowymi grupami etnicznymi we wschodnią część Rezerwatu Biosfery zamieszkują Kociewiacy, na północnych obrzeżach żyją Kaszubi, przy północno – zachodniej granicy Gochy, zaś część południowo-zachodnią zamieszkują mieszane grupy etniczne.

Formy użytkowania terenuFormy użytkowania terenuFormy użytkowania terenuFormy użytkowania terenu