Jezioro Śpierewnik

Projektuje się utworzenie rezerwatu pod w/w nazwą dla zachowania wybitnych walorów krajobrazowych śródleśnych jezior z otaczającymi je drzewostanami, a także dla zachowania pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku. Projektowana powierzchnia rezerwatu: 1453,50 ha (pod Zarządem Nadleśnictwa Rytel 1079,36 ha, Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych 165,07 ha w tym Jezioro Śpiewnik 141,56 ha i Jezioro Suszek 11,91 ha); (proponowane przekształcenie w zespół przyrodniczo-krajobrazowy), Nadleśnictwo Rytel, gminy: Chojnice, Czersk, Tuchola.

Rytki

Projektuje się utworzenie rezerwatu przyrody – krajobrazowego (fizjocenotycznego) dla zabezpieczenia w celach naukowych i dydaktycznych oraz turystycznych roślinności wodnej, bagiennej, torfowiskowej i leśnej, z gatunkami roślin reliktowych chronionych i rzadko występujących. Powierzchnia projektu rezerwatu 94,58 ha. Nadleśnictwo Woziwoda, gmina Tuchola.

Bielska Struga

Projektuje się utworzenie rezerwatu Bielska Struga, którego celem jest ochrona wód rzeki przed degradacją i zachowanie cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W projektowanym rezerwacie występują interesujące fitocenozy – Hildenbrandia rivularis i Porifera. Rzeka odprowadza do Brdy wody I klasy. Gminy: Cekcyn i Tuchola, Nadleśnictwo Tuchola Powierzchnia projektu rezerwatu 198,80 ha.