Od 1995 r. Tucholski Park Krajobrazowy wraz z Nadleśnictwem Tuchola organizuje konkurs „Przyroda wokół nas”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego  i Nadleśnictwa Tuchola.

Celem konkursu jest poznanie pracy leśnika i służb ochrony przyrody na rzecz środowiska oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. Przygotowania zespołów do konkursu umożliwiają poznanie pod względem przyrodniczym i turystycznym najbliższego otoczenia.

Do konkursu przystępuje 3 reprezentantów zgłoszonej klasy. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach : I etap – test pisemny z wiedzy ogólnoprzyrodniczej, regionalnej i w temacie hasła konkursu w danym roku. Dodatkowo można zdobyć punkty wykonując pracę plastyczną zgodnie z regulaminem konkursu, II etap – konkurencje z rozpoznawania gatunków roślin zielnych, krzewów i drzew, zwierząt czy też narzędzi leśnych oraz sprawdzenie znajomości najbliższego środowiska. Uczestnicy konkursu zdobywają umiejętność obserwacji otaczającego nas środowiska.

Konkurs oceniany jest w dwóch kategoriach: klasy I-IV szkół podstawowych i klasy V-VI szkół podstawowych wraz z gimnazjami.

Po I etapie zostają wyłonione 4 klasy finałowe w każdej kategorii. II etap odbywa się w plenerze. Zwycięska klasa otrzymuje puchar przechodni wyrzeźbioną sylwetkę puchacza, który jest symbolem konkursu. Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, a reprezentanci klas książki o tematyce przyrodniczej. Konkurs odbywa się w miesiącach:  kwiecień – czerwiec.

Konkurs ten to nie tylko sprawdzenie posiadanej wiedzy i rywalizacja między zespołami, ale lekcja przyrody i dobrej zabawy na łonie natury.

Jesienią organizujemy konkurs o tej samej nazwie dla szkół specjalnych z terenu parku i okolic, który odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi.

Konkurs organizujemy od 2003 r. wspólnie z gminami: Cekcyn i Tuchola oraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi. Polega na zbiórce surowca wtórnego - nakrętek z plastikowych butelek. Do konkursu przystępują placówki z terenu ww. gmin. Zebrane nakrętki są odbierane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi i ewidencjonowane przez TPK. Ze składowiska odpadów w Bladowie nakrętki jako surowiec wtórny wędrują do ponownego przetworzenia. Uzyskane fundusze z ich sprzedaży przeznacza się na zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub komputerowego dla osób niepełnosprawnych. Co roku dzieci i młodzież zbierają ok. 4 ton nakrętek. W każdej gminie zostaje wyłoniona zwycięska placówka, która otrzymuje nagrodę ufundowana przez wójta lub burmistrza. Zgłoszone przedszkola i szkoły typują 5 najlepszych zbieraczy, którzy zostają zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, dobrą zabawę i pyszny poczęstunek.

Rekordziści  potrafią zebrać podczas jednej edycji ponad 25 tys. nakrętek!

Konkurs prowadzimy od 1999 r. dla  szkół, placówek szkolno-wychowawczych i organizacji z terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Uczestnicy konkursu zbierają surowiec wtórny w postaci  puszki aluminiowej po napojach. Odbiorcą surowca wtórnego – puszek aluminiowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, od którego placówki otrzymują pokwitowanie sprzedaży. Przyjmujemy zasadę, że na l kg aluminium przypada średnia ilość puszek, tj. 58 szt. Kryterium oceny konkursu jest ilość zebranych puszek podzielona przez liczbę uczestników danej placówki.Do 2013 r.zebraliśmy ponad 73 tony! Nagrodą główną w konkursie jest przechodnia statuetka „Srebrna Puszka" oraz  nagrody rzeczowe ufundowane z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu i Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach „RECAL” z Warszawy. W materiały edukacyjne oraz niezbędne do  zbiórki worki i magnesy zaopatruje nas Fundacja „RECAL”. Uczestnicy konkursu zgłaszani są do konkursu o tej samej nazwie na szczeblu wojewódzkim, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.

Od 2002 r. przystępujemy do konkursu ogólnopolskiego o Puchar Recyklingu, którego  organizatorem jest ABRYS Sp. z o.o. W historii konkursu Tucholski Park Krajobrazowy trzykrotnie był laureatem Pucharu Recyklingu w kategorii: Srebrna Puszka oraz kilkakrotnie  wyróżniony w kategorii: edukacja ekologiczna.