Ścieżka wytyczona została w południowo-wschodniej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Stążką, w pobliżu szosy wiodącej z Tucholi do Tlenia, jej długość wynosi 3,5 km, a wzdłuż trasy znajduje się 10 przystanków. Zarówno trasa, jak i przystanki są oznakowane i zaopatrzone w tablice informacyjne. Wzdłuż trasy rozmieszczone są dodatkowo małe tabliczki z wykrzyknikiem, sygnalizujące różne ciekawostki przyrodnicze i historyczne, które trzeba samodzielnie odszukać. Ścieżka rozpoczynająca się i kończąca się obok Nadleśnictwa w Gołąbku biegnie w ten sposób, aby ukazać zwiedzającym charakterystyczne dla Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne. Są to: zróżnicowane pod względem wieku bory sosnowe z domieszką brzozy i świerka oraz zbiorowiska olsów i łęgów, a także stanowiska odnawiania lasów.

Do najbardziej interesujących należą torfowiska oraz zbiorowiska bagienne i wodne rzeki Stążki. Pokonanie trasy stwarza możliwość zapoznania się ze złożonym ekosystemem leśnym Borów Tucholskich. Dodatkową atrakcją jest możliwość zwiedzenia Ogrodu Dendrologicznego w Gołąbku, gdzie na obszarze 2,61 ha rośnie 150 gatunków i odmian drzew i krzewów. W budynku Nadleśnictwa znajduje się interesujący "pokój historii leśnej" oraz sala edukacji ekologicznej.

1 przystanek. Rzeka Stążka

Rzeka Stążka to lewobrzeżny dopływ Brdy o wyjątkowej czystości wody, o czym świadczy występująca tu wydra.

2 przystanek. Naturalne odnowienie lasu.

Młode pokolenie lasu powstaje tu naturalnie z samosiewu. Dla stworzenia optymalnych warunków konieczne jest zastosowanie przez człowieka kilku zabiegów, tj. zruszenie wierzchniej warstwy gleby, czy też rozrzedzenie drzewostanu macierzystego w celu polepszenia dostępu światła do dna lasu. To zbiorowisko leśne (bór świeży) jest typowym przykładem piętrowej budowy lasu.

3 przystanek. Torfowisko

Występują tu 3 odmiany torfowisk: wysokie, niskie, przejściowe z rzadką, chronioną i reliktową roślinnością charakterystyczną dla tych siedlisk.

4 przystanek. Ptasia remiza

W miejscu tym rozwieszone są różnego rodzaju budki lęgowe, pojniki, zakładane są kołnierze lęgowe, a do składu drzewostanów wprowadzone są owocodajne i nektarodajne krzewy i drzewa, w celu zwiększenia i koncentracji owadożernych ptaków leśnych. To naturalny sposób podnoszący odporność drzewostanów przed gradacją szkodliwych owadów.

5 przystanek. Bagna nad Stążką

Rozległe bagna rzeki w celu ochrony kompleksu torfowisk niskich objęto formą ochrony przyrody jako rezerwat przyrody „Bagna nad Stążką”. Z wieży widokowej możemy zaobserwować meandrującą Stążkę, a przy odrobinie szczęścia bytujące nad bagnami żurawie.

6 przystanek. Paśniki dla zwierzyny leśnej.

Znajduje się tu paśnik-magazyn, w którym gromadzona jest karma na całą zimę. Pod magazynem znajduje się paśnik na siano i liściarkę. Obok umieszczono paśnik-piwnicę dla dzików. Dokarmiając zimą zwierzęta leśne ogranicza się w ten sposób szkody jakie mogłyby wyrządzić w uprawach i młodnikach leśnych. Dziki dokarmia się przez cały rok, w celu zatrzymania ich jak najdłużej w lesie, gdyż przyczyniają się do zmniejszenia populacji szkodliwych owadów leśnych, zjadając ich poczwarki i larwy.

7 przystanek. Las naturalny.

Występuje tu zespół łęgu olchowego, w którym dominuje olsza czarna i brzoza omszona, a domieszkę stanowi świerk. Znaleźć tu można drzewa w różnych stadiach rozwojowych, od siewek, poprzez nalot, podrost, do dojrzałych okazów. Obserwujemy tu powalone, złamane drzewa, które stanowią środowisko życia dla wielu organizmów.

8 przystanek. Ochrona lasu przed owadami.

Lasy w Borach Tucholskich to głównie monokultury sosnowe. Zbiorowiska o zubożałym składzie gatunkowym narażone są nadmierny rozwój populacji owadów - szkodników leśnych. Aby zapobiegać gradacji owadów w lasach prowadzi się działania kontrolne. Na tym przystanku można poznać pułapki feromonowi zwabiające, np. kornika drukarza, drwalnika paskowanego, szeliniaka sosnowca, brudnicę mniszkę. Wyłożono tu także pułapkę na cetyńca w postaci okrzesanej strzały drzewa. Opaska lepowa założona na drzewie pomaga skontrolować liczebność barczatki sosnówki, której gąsienice wiosną wspinają się ze ściółki w górę drzewa.

9 przystanek. Drzewa doborowe

Widoczne są tu drzewa doborowe o numerach 3799 i 3800. Są to drzewa o najlepszych cechach jakościowych, które umieszczone są w krajowym „Rejestrze Drzew Doborowych”. Z drzew tych pobiera się szczepy do zakładania plantacji nasiennych oraz zbiera szyszki do założenia plantacyjnych upraw nasiennych. Służą one jako baza do pozyskiwania nasion, z których wyhoduje się sadzonki do odnawiania zrębów. Drzewa doborowe objęte są ochroną do ich naturalnej śmierci.

10 przystanek. Mrowisko

Jest tu zlokalizowana kolonia mrowisk. Zamieszkujące w nich mrówki są drapieżnikami i przyczyniają się do ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych, np. strzygoni choinówki, poprocha cetyniaka, barczatki sosnówki.